Dostęp do informacji publicznej + Płyta CD


  • Od 16.6.2016 r. weszła w życie ustawa z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego dwa dotychczas nieznane pojęcia – informacji sektora publicznego oraz ponownego wykorzystywania informacji. Rozszerzyła też zakres stosowania (podmiotowego) o biblioteki, muzea i archiwa.
  • Książka omawia zasady dostępu do informacji publicznej – zarówno prostej, złożonej jak i zasady ponownego wykorzystania informacji. Wyjaśnia jakie informacje można uznać za publiczne oraz kto i w jakim zakresie może je udostępnić lub o ich udostępnienie wystąpić.
  • Osoba zajmująca się dostęp do informacji publicznej znajdzie w książce: implementację WCAG 2.0. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, praktyczne wytyczne jak tworzyć stronę BIB, czy formę ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej.

Fragment tekstu z książki:
1. Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej, będący urzędowym publikatorem teleinformatycznym, został utworzony na podstawie art. 8 i n. DostInfPubU. Publikator ten, mający postać ujednoliconych stron internetowych poszczególnych podmiotów administracji, ma na celu zapewnienie powszechnego dostępu do aktualnych informacji publicznych. Główną zaletą tego sposobu udostępniania informacji jest łatwy, szybki i bezpłatny dostęp dla nieograniczonej liczby osób, natomiast z punktu widzenia podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP – minimalizacja nakładów związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

1.1. Strony Biuletynu Informacji Publicznej – podmioty zobowiązane i zawartość

Ustawodawca w art. 8 ust. 2 DostInfPubU zobowiązał do udostępniania informacji publicznej, za pośrednictwem BIP, następujące podmioty:

1) organy władzy publicznej,
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3) organizacje reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego, a także podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
4) organizacje reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
5) reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców oraz partie polityczne.  

Powyższe podmioty zobowiązane są do udostępniania informacji dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej organów władzy publicznej oraz zasad ich funkcjonowania, treści i postaci dokumentów urzędowych dotyczących przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających, treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, stanu państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych, a także majątku publicznego (zob. art. 6 ust. 1 pkt 1–3, art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie i lit. c–d, art. 6 ust. 1 pkt 5 DostInfPubU). Niezależnie od ww. informacji publikowanych obowiązkowo podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 i 2 DostInfPubU mogą dodatkowo publikować na stronach BIP również inne informacje publiczne.

Obligatoryjnym wymogiem zawartym w art. 8 ust. 4 DostInfPubU jest obowiązek publikowania przez ww. podmioty informacji co do sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w BIP. Wymóg ten, w zestawieniu z treścią art. 10 ust. 1 DostInfPubU, wyraźnie wskazuje, że strony BIP mają być w zamyśle ustawodawcy podstawowym kanałem komunikacji w stosunku do informacji publicznych oraz dodatkowo pełnić funkcję źródła informacji o innych sposobach udostępniania informacji niezamieszczonych na stronach BIP (udostępnianie na wniosek, wyłożenie lub wywieszenie) obowiązujących faktycznie w ramach danego podmiotu. Tym samym podmiot zainteresowany uzyskaniem dostępu do informacji publicznej ma uzyskać ją poprzez zapoznanie się ze stroną BIP danej jednostki bądź też w wyniku tego zapoznania ma uzyskać wiedzę o praktycznych i technicznych sposobach udostępniania przez daną jednostkę informacji nieopublikowanych w BIP. Szybkiemu znalezieniu oczekiwanej informacji ma również służyć z założenia jednolita struktura podmiotowych stron BIP. 

Ponadto, na podstawie art. 8 ust. 6 DostInfPubU, podmioty udostępniające informacje publiczne w BIP są obowiązane do:
1) oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
2) podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
3) dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP,
4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
5) zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji. 

Obowiązek zamieszczania ww. oznaczeń i danych dotyczy wszelkich informacji publikowanych przez powołane podmioty, niezależnie od przymiotu obligatoryjności bądź fakultatywności przysługującego danym informacjom. Publikacja powyższych danych i oznaczeń ma służyć zapewnieniu poprawności, rzetelności i adekwatności publikowanych informacji, a także ma umożliwiać przeprowadzenie w odniesieniu do nich ewentualnych czynności kontrolnych. 

Obowiązki informacyjne ciążą na podmiotach zobowiązanych do prowadzenia stron BIP, również w odniesieniu do danych, co do których następuje wyłączenie jawności i w konsekwencji niemożność ich udostępnienia w trybie dostępu do informacji publicznej. W przypadku wyłączenia jawności należy na stronach BIP podać jego zakres, wskazać podstawę prawną uzasadniającą wyłączenie oraz organ lub osobę dokonującą wyłączenia we wskazanym wyżej zakresie. 

Dodatkowo, jeśli nieudostępnienie informacji publicznej następuje ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, w BIP należy wskazać podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności (art. 8 ust. 5 DostInfPubU). Wprowadzenie powyższych wymagań ma na celu zapobieżenie nadmiernemu korzystaniu przez podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej z ewentualnych możliwości wyłączania jawności informacji. Ponadto ma to zagwarantować możliwość kontroli zakresu dokonywanych wyłączeń oraz wskazywać podmioty odpowiedzialne za dokonane wyłączenia.

Ważne
 Dokonując wskazania podmiotu, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności, należy zwrócić szczególną uwagę, by samo wskazanie nie ujawniło informacji chronionych o tym podmiocie. Stąd w niektórych sytuacjach wystarczające będzie wskazanie tego podmiotu w sposób opisowy – np. wyłączenia jawności dokonano ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej.
Zobacz także:

Więcej w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności