Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Zostało w niej zamieszczonych wiele nowych (w stosunku do poprzedniego wydania) wzorów, które dotyczą wciąż aktualnych dla JSFP problemów, np.:

 • instrukcja odliczania VAT z zastosowaniem prewspółczynnika.
 • instrukcja odliczania VAT z zastosowaniem współczynnika.
 • instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Miasta.
 • regulamin audytu wewnętrznego.
 • instrukcja realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłata jest stosunkowo nowym źródłem dochodów gminy, a różnice w stosunku do opłat i podatków lokalnych uzasadniają odrębne uregulowanie obowiązków pracowników urzędu gminy odpowiedzialnych za prawidłowe wykonywanie dochodów z przedmiotowego tytułu.

Dzięki tej książce można dowiedzieć się m.in. jak:

 • zaktualizować i poprawić już istniejącą w jednostce dokumentację (politykę) rachunkowości, 
 • zapewnić rzetelne sporządzenie Dodatkowych wyjaśnień do bilansu, 
 • zaprojektować obieg dowodów księgowych i zasady ich kontroli,
 • opisać system kontroli zarządczej w JSFP,
 • udokumentować funkcjonujący w jednostce system zarządzania ryzykiem,
 • dostosować statut gminy do zmian obowiązujących od nowej kadencji, 
 • określić zasady obiegu dokumentów między jednostką obsługującą (CUW) a jednostkami obsługiwanymi, 
 • opracować i wdrożyć stosowne regulaminy po nowelizacji prawa zamówień publicznych,
 • przeprowadzić i udokumentować nabór na wolne stanowiska w urzędzie JST,
 • określić procedury zapewniające zawieranie umów związanych z wykonywaniem zadań jednostki we właściwym trybie i z zachowaniem limitów zaciąganych zobowiązań, 
 • zaprojektować procedury i zasady ewidencji zaangażowania środków na wydatki budżetu,
 • dostosować unormowania dotyczące ochrony danych osobowych do nowych wymagań prawa UE,
 • określić reguły przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów,
 • ustalić zasady korzystania ze służbowych kart płatniczych,
 • kiedy i w jaki sposób podjąć czynności egzekucyjne w stosunku do zobowiązanego z tytułu należności publicznoprawnych,
 • ustalić obowiązki jednostek podległych JST w ramach systemu scentralizowanych rozliczeń podatku VAT,
 • stosować przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w VAT,
 • rozliczyć podatek VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika i współczynnika, 
 • zawrzeć umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług uwzględniającą minimalną stawkę godzinową,
 • udokumentować czynności powierzenia mienia pracownikowi, 

Książka ta to zbiór zarządzeń, regulaminów i instrukcji związanych m.in.:

 • polityką rachunkowości,
 • kontrolą zarządczą,
 • zamówieniami publicznymi,
 • gospodarką kasową i magazynową,
 • gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych,
 • sprawami kadrowymi (w tym delegacjami służbowymi),
 • podatkiem VAT.

 

Fragment tekstu z poradnika:

 

Statut jest jednym z najważniejszych dokumentów określających pozycję ustrojową danego podmiotu sektora finansów publicznych. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego statut to zbiór przepisów określających strukturę, zadania i sposób działania instytucji lub organizacji1. Zawiera on zatem podstawowe regulacje odnoszące się do działalności JSFP, przy czym jego treść nie ma wyłącznie znaczenia wewnętrznego. Poprzez określenie zadań, sposobu i trybu ich wykonywania oraz zasad dostępu do świadczonych usług statut odgrywa również istotną rolę dla osób trzecich. Zatem ta regulacja co do zasady ma charakter aktu prawa powszechnie lub lokalnie obowiązującego. Takie stanowisko zostało wyraźnie wyartykułowane w orzecznictwie, m.in. odnoszącym się do statutów SPZOZ.

 

Orzeczenie

Przedstawione regulacje statutowe stanowią substrat norm adresowanych nie tylko do podmiotu leczniczego, któremu statut jest nadawany, ale również – zwłaszcza jeśli idzie o regulacje dotyczące rodzaju oferowanych przez dany podmiot świadczeń zdrowotnych, a także sposobu i warunków ich udzielania – do osób spoza struktury organizacyjnej tego podmiotu, w tym do aktualnych i, co tu szczególnie istotne, potencjalnych pacjentów. Wbrew twierdzeniom odpowiedzi na skargę, regulacje statutowe mogą stać się źródłem pewnych uprawnień lub roszczeń dla tych osób, czego dowodzi choćby przepis art. 15 DziałLeczU, który stanowi, że podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Chodzi w tym przypadku, rzecz jasna, o świadczenia zdrowotne, które mieszczą się w zakresie świadczeń udzielanych przez ów podmiot leczniczy (wyr. WSA w Poznaniu z 3.3.2006 r., IV SA/Po 901/15, Legalis).

 

Nadanie statutu danej JSFP – poza określeniem zadań, struktury organizacyjnej podmiotu czy sposobu prowadzenia gospodarki finansowej – może mieć także inny, szerszy wymiar, np. może realizować decyzję organu tworzącego dany podmiot, dotyczącą określonej formuły wykonywania zadań publicznych. W zakresie samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 2 GospKomU, gospodarka komunalna może być prowadzona przez JST w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Powierzenie przez JST prowadzenia gospodarki komunalnej, o którym mowa w przepisach GospKomU, może nastąpić także przez regulacje statutowe (przy czym w przypadku spółek prawa handlowego należy przypomnieć, że nie zostały one zaliczone do sektora publicznego, a powierzenie zadań co do zasady następuje w akcie założycielskim).

 

Zobacz także:

 

Więcej o ewidencji księgowej w module Finanse publiczne, księgowość i podatki>>

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności