Na stronie internetowej Sejmu ukazała się ustawa z 29.9.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Na mocy podanego aktu prawnego wprowadzono m.in. zasady i tryb przyznawania i wypłacania dodatku w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną oraz właściwość organów w tych sprawach.

Wspomnianemu świadczeniu ustawodawca poświęcił cały rozdział. Warto wspomnieć, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy – dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b PrEnerg, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 WspierRemU, do dnia 11.8.2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W art. 29 ww. ustawy postanowiono z kolei, że dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wyniesie 1000 złotych. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniesie więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wyniesie 1500 zł. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od 1.12.2022 r. do 1.2.2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po 1.2.2023 r. będzie pozostawiać się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłacany będzie w terminie do 31.3.2023 r.

Z punktu widzenia działalności gmin, istotne znaczenia mają kolejne przepisy, w tym zgrupowane w ramach art. 30. Tamże m.in. postanowiono, że wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ŚwiadUsłElektU. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Z kolei, w art. 32 ustawy m.in. postanowiono, że przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Natomiast jeśli chodzi o aspekt finansowania wypłaty ww. dodatku, to na uwagę zasługują przepisy prawne zgrupowane w ramach art. 34 i art. 35 ustawy. Z ich treści wynika zaś, że:

Artykuł 34

1. Wypłata dodatku elektrycznego jest zadaniem zleconym gminie.

2. Wojewodowie przekazują gminom środki w granicach kwot określonych na realizację wypłat dodatku elektrycznego w Funduszu.

3. Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie środków na realizację wypłat dodatku elektrycznego w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. Do dnia 15 lutego 2023 r. gmina może złożyć korektę wniosku.

4. Środki na realizację wypłat dodatku elektrycznego są przekazywane gminom przez wojewodę, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, w miesięcznych ratach. Nadpłata środków może być zaliczana na poczet kwoty należnej w miesiącu następnym, z wyjątkiem nadpłaty za marzec 2023 r., która podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r.

5. Gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na realizację wypłat dodatku elektrycznego na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

6. Jeżeli w wyniku połączenia lub podziału gmin nastąpiły zmiany w podstawie obliczania kwoty środków, wojewoda uwzględnia te zmiany od pierwszego dnia następnego miesiąca po dniu ich wejścia w życie.

Artykuł 35

1. Gminy otrzymują środki na realizację wypłat dodatku elektrycznego z Funduszu w granicach kwot określonych na ten cel w planie tego Funduszu.

2. Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat dodatku elektrycznego uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom dodatku elektrycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

3. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie, w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r., rozliczenie środków na realizację wypłat dodatku elektrycznego, z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych dodatków elektrycznych.

Podsumowując, projektowane regulacje prawne należy uznać niewątpliwie za korzystne z punktu widzenia odbiorców pomocy, czyli beneficjentów dodatku elektrycznego. Inna sprawa, to kwestia dystrybucji środków przez gminy, które mają uzyskać na ten cel środki finansowe z Funduszu COVID-19. Korzystne dla gmin jest jednak to, że będą mogły „zatrzymać” środki z odsetek od otrzymanych środków, jednakże na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

Źródło: Sejm