Decyzja w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu


  • Poradnik omawia zmiany, które weszły w życie 1.6.2017 r. do ustawy z 14.6.1960 r. –Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), dotyczące bezpośrednio procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • Nowelizacja KPA wprowadzają nowe elementy upraszczające postępowanie. Poradnik odpowiada na pytania dotyczące, m.in.: ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego, przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, możliwości zawieszenia lub umorzenia postępowania.
  • Publikacja to praktyczny drogowskaz działania dla każdego urzędnika, do którego wpłynął wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Obok najnowszego orzecznictwa, książka zawiera liczne przykłady i wskazówki postępowania dotyczące przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz wzory dokumentów.

Fragment tekstu z poradnika:
Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego wprowadzone ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie 1.6.2017 r. Nie prowadzą one bezpośrednio do ograniczenia pewnych praw lub rozszerzenia obowiązków, ale stanowią istotną wskazówkę przy wykładni bardziej szczegółowych przepisów. Jest to istotne tym bardziej, że zmiany uwzględniają niektóre elementy ważne w postępowaniach związanych z planowaniem przestrzennym.

Zgodnie z art. 7a KPA w przypadku, gdy przedmiotem postępowania jest:
1) nałożenie na stronę obowiązku;
2) ograniczenie/odebranie jej uprawnienia, – a w sprawie pozostają wątpliwości odnośnie treści danej normy prawnej, to wątpliwości te powinny zostać rozstrzygnięte na korzyść stron.

Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy sprzeciwiają się temu:
1) sporne interesy stron;
2) interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.

Niewątpliwie, podobne zasady obowiązywały przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy jeszcze przed wejściem w życie zmian w KPA. W tym miejscu warto rozważyć, czy zasada wyrażona w art. 7a KPA w jakikolwiek sposób modyfikuje procedurę dotyczącą ustalania warunków zabudowy. Przyczyną odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu może być projektowanie inwestycji sprzecznej z dotychczasową funkcją terenu, czyli niedającą się z nią w praktyce pogodzić. Nie ma podstaw, aby funkcje terenu i zabudowy interpretować zawężająco, np. jako możliwość powstania budynków tylko tego samego rodzaju co zastane. Co istotne, rozumienie kontynuacji funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu należy traktować szeroko, zgodnie z wykładnią systemową, która każe rozstrzygnąć wątpliwości na rzecz uprawnień właściciela czy inwestora po to, by mogła być zachowana zasada wolności zagospodarowania terenu, w tym jego zabudowy. Ograniczenia tej zasady wynikać mogą jedynie z przepisów prawa.

Zobacz także:

Więcej o decyzjach w sprawie warunków zabudowy znajdziesz w module Postępowanie administracyjne i egzekucyjne >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności