Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych


  • Od 1.1.2017 r. wszystkie JST muszą scentralizować VAT w jednostkach organizacyjnych. Faktury nie będą już wystawione na szkoły, OPS, samorządowe zakłady budżetowe, czy też inne jednostki organizacyjne, ale faktura będzie wystawiana na gminę, powiat lub województwo.
  • Publikacja przedstawia obszerny przykład zasad ewidencji księgowej podatku od towarów i usług (VAT) w JST (gminie), w której wdrożono centralny sposób rozliczania tego podatku. Jeśli odpowiadasz za centralizacje VAT w jednostce – ta książka jest dla Ciebie!
  • Poradnik odpowiada na wiele poważnych pytań, m.in.: jakie zmiany organizacyjne należy przeprowadzić w procesie centralizacji VAT, jak zaprojektować i wdrożyć właściwy sposób obiegu dokumentów w jednostce samorządu oraz jednostkach podległych, a także jak stworzyć odpowiedni dla jednostki sposób tworzenia skonsolidowanych deklaracji VAT.
  • Jednostka powinna wdrożyć wiele procedur, zarządzeń, instrukcji. W niniejszej publikacji prezentujemy schematy obiegu dokumentów oraz działania centrów usług wspólnych (CUW), które pozwolą sporządzić stosowne procedury i instrukcje.

Fragment tekstu z poradnika:
1.    Wymagania dotyczące rejestru VAT 

Scentralizowana JST powinna prowadzić ewidencje (rejestry) VAT zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Zgodnie z art. 109 ust. 3 VATU w podstawowej ewidencji prowadzonej dla celów VAT konieczne jest uwzględnienie co najmniej następujących danych:
1) kwot wynikających z art. 90 VATU,
2) danych niezbędnych do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
3) wysokości podatku należnego,
4) kwot podatku naliczonego obniżających kwotę podatku należnego,
5) kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz
6) innych danych służących do poprawnego sporządzenia deklaracji podatkowej.
Powyższe dane to oczywiście minimum wymagane przepisami prawa. Nie ma jednak przeszkód, aby podatnik w prowadzonej przez siebie ewidencji zamieszczał dane dodatkowe.

2. Sposób prowadzenia rejestru

W zależności od wybranego modelu centralizacji rejestr VAT może składać się z cząstkowych podrejestrów przyporządkowanych do rozliczeń każdej z jednostek budżetowych i każdego z zakładów budżetowych, gdzie na poziomie rejestru zbiorczego scalane są jedynie sumy poszczególnych podrejestrów. Możliwe jest również przyjęcie rozwiązania rejestru scalonego, w którym na poziomie centralnym uwidocznione są wszystkie dane (wiersze) z rejestrów cząstkowych wszystkich jednostek.
Przepisy podatkowe nie precyzują sposobu prowadzenia rejestrów VAT w powyższym zakresie. Przyjęty sposób prowadzenia ewidencji będzie miał jednak wpływ zarówno na zakres przekazywanych przez jednostki danych (a więc również ich rozmiar jako pliku, co może mieć znaczenie dla samorządowych serwerów), jak również na możliwość kontrolowania i weryfikowania danych zawartych w rejestrach. Jeżeli na poziomie centralnym gromadzone będą np. wyłącznie sumy z rejestrów cząstkowych poszczególnych jednostek, to z poziomu centralnego nie będzie możliwe dokonanie szczegółowej weryfikacji pozycji uwzględnionych w rejestrze danej jednostki.

3. Nowe wymogi dotyczące raportowania

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na nowe wymogi raportowania wynikające ze znowelizowanych przepisów OrdPU, które wprowadzają tzw. jednolity plik kontrolny (JPK), tj. art. 82 § 1b oraz art. 193a OrdPU. Wymogi te odnosić się będą również do JST (w zależności od spełnienia określonych warunków dana JST może wejść w obowiązek raportowania JPK w różnym terminie). Z tego względu warto, aby projektowany w ramach centralizacji wzorcowy rejestr VAT dla wszystkich jednostek organizacyjnych od razu uwzględniał zakres danych wymaganych strukturą JPK VAT.

Zobacz także:

Więcej o centralizacji VAT znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności