Błędy w procesie udzielania zamówień publicznych. Odpowiedzialność zamawiającego

  • Książka przybliża cały proces kontroli zamówień publicznych oraz konsekwencje jej przeprowadzania.
  • Lektura książki pozwoli, zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, zapoznać się ze specyfiką wybranych błędów popełnianych na etapie przygotowania postępowania oraz w toku procedury.
  • Zamawiający szczegółowo zapozna się z zagadnienia odpowiedzialności: dyscyplinarnej – w szczególności ze względu na dyscyplinę finansów publicznych, finansowej – z uwzględnieniem kar finansowych nakładanych przez Prezesa UZP oraz korekt finansowych w ramach projektów UE oraz karnej.

Zamów książkę w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck >>Fragment tekstu z poradnika:
W obecnym stanie prawnym zasady odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa związanego z udzielaniem zamówień publicznych reguluje KK.

Najważniejszym przepisem, który wprost odnosi się do zamówień publicznych, jest art. 297 KK. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 297 § 1 KK).

Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego organu lub instytucji o powstaniu okoliczności mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wysokości udzielonego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego (art. 297 § 2 KK).

Nie podlega karze, kto dobrowolnie przed wszczęciem postępowania karnego zapobiegł wykorzystaniu kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej lub subwencji, zrezygnował z zamówienia publicznego lub dotacji uzyskanych w sposób określony w art. 297 § 1 lub § 2 KK albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.

Przestępstwo określone w art. 297 § 1 KK polega na posłużeniu się przez sprawcę fałszywymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami albo nierzetelnymi, pisemnymi oświadczeniami, w celu uzyskania zamówienia publicznego. Sprawcą może być każdy, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. ma charakter umyślny, kierunkowy i formalny. Oznacza to, że sprawca chce (zamiar bezpośredni) popełnić przestępstwo (albo na jego popełnienie się godzi – zamiar ewentualny) i swoim zamiarem zmierza do jego popełnienia, ponieważ chce osiągnąć określony cel, np. uzyskać zamówienie publicznego. Nie jest ważne, czy swój cel osiągnie – istotne jest, że do tego dąży.

Może się to przejawiać się przedłożeniem fałszywych dokumentów, dokumentów stwierdzających nieprawdę lub nierzetelnych, pisemnych oświadczeń. Okoliczności w nich zawarte muszą mieć przy tym istotne znaczenie dla uzyskania zamówień publicznych.

Zobacz także:

Więcej o zamówieniach publicznych znajdziesz w module Zamówienia publiczne >>


 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności