Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym


Publikacja stanowi praktyczny poradnik dla uczestników procesu budowlanego, opisujący proces inwestycji od strony prawnej.
  • Poradnik zawiera omówienie praw i obowiązków stron umów oraz rozwiązań zabezpieczających interesy uczestników procesu budowlanego z punktu widzenia prawa cywilnego.
  • Publikacja ma na celu pomóc uczestnikom procesu budowlanego w konstruowaniu bezpiecznych umów, ustrzec przed niekorzystnymi zapisami w umowach towarzyszących inwestycji budowlanej oraz poinformować, jakie dozwolone przez prawo instrumenty zabezpieczające umowy budowlane można do nich wprowadzić.
  • W publikacji przedstawiono takie zagadnienia, jak opracowane przez ekspertów wytyczne dotyczące tworzenia umów o roboty budowlane, prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestor, projektant, inspektor nadzoru budowlanego, kierownik budowy), porady na temat wynagrodzenia za roboty budowlane, wskazówki dotyczące dozwolonych przez prawo instrumentów, które ułatwią uzyskanie należytego wykonania umowy przez kontrahenta, a także omówiono sposoby rozwiązywania sporów związanych z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego.

Fragment tekstu z poradnika:
W gospodarce rynkowej obowiązuje zasada swobody umów. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 KC). Zasada ta oznacza m.in., że to umawiające się strony decydują w zasadzie o formie i treści umowy. Swoboda umów niesie za sobą też ryzyko, że źle skonstruowana umowa może być źródłem przyszłych konfliktów i strat dla przedsiębiorcy. Ani przepisy KC, ani innych aktów prawnych nie zawierają wprost wytycznych czy wskazówek, jakich należy przestrzegać, konstruując umowy, tak aby zminimalizować wskazane ryzyka. Wytyczne te można natomiast zrekonstruować na podstawie przepisów zawartych w różnych aktach prawnych, orzeczeń sądowych oraz obserwacji praktyki. Poniżej przedstawione zostaną podstawowe zasady, jakich warto przestrzegać, przygotowując umowy, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych w procesie budowlanym. Wskazówki te mają jednak równocześnie walor uniwersalny i mogą być wykorzystane przez przedsiębiorców przy przygotowaniu wszelkiego rodzaju umów i porozumień.

Umowa może być zawarta w dowolnej formie, w tym formie ustnej (bez spisania postanowień umowy i złożenia pod nimi podpisów). Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (art. 60 KC). Jeżeli więc z przepisów ustawy lub z uprzednich postanowień umowy nie wynika obowiązek zawarcia umowy na piśmie lub w innej formie szczególnej (np. w formie aktu notarialnego), to dopuszczalne jest zawarcie kontraktu również w formie uzgodnień ustnych.

Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem (art. 648 § 1 KC).

Zobacz także:
Więcej o procesie budowlanym znajdziesz w module Budownictwo, architektura i urbanistyka >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności