Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego

  • Charakterystyka podstawowych instrumentów administracyjnych, właściwych etapowi realizacji zamówienia publicznego. Do instrumentów zaliczono, m.in.: ograniczenia przedmiotowych oraz podmiotowych zmian umów o zamówienia, nakaz dochodzenia roszczeń z tych umów oraz kontrolę zarządczą wykonywania zamówień.
  • Publikacja szczegółowo analizuje usytuowanie prawa zamówień publicznych w ramach podstawowego dwupodziału systemu prawa oraz odnosi się do licznych praktycznych przykładów korzystania z instrumentów prawnych w tym zakresie.
  • Monografia przeznaczona dla uczestników rynku zamówień publicznych, ze względu na liczne odniesienia do praktyki korzystania z odnośnych instrumentów prawnych.

Fragment tekstu z poradnika:

I. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – charakter prawny

Zagadnieniem wyjściowym w rozważaniach o odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych jest charakter prawny odpowiedzialności tego rodzaju. Zagadnienie to rodzi różnorakie i rozbieżne oceny w odnośnych poglądach jurysprudencji. Ustawodawca nie określa wyraźnie tej kwestii w przepisach OdpDyscFinPublU, a ich analiza, w nauce prawa, stanowi podstawę do formułowania odmiennych koncepcji co do kwalifikacji prawnej przedmiotowej odpowiedzialności. Stąd też w poglądach nauki prawa podnosi się zarzut niejasności i niespójności koncepcji ustawodawcy zarówno w odniesieniu do pierwotnej regulacji OdpDyscFinPublU, jak i do obecnego brzmienia tej ustawy. Dotyczy to także, choć w mniejszym stopniu, unormowań obowiązujących przed objęciem odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przepisami odrębnej ustawy, a to ze względu na mniejsze „nasycenie” elementami zaczerpniętymi lub też wzorowanymi na regulacji prawnokarnej.

Występowanie w konstrukcji prawnej przedmiotowej odpowiedzialności elementów typowych dla różnych rodzajów odpowiedzialności prawnej niewątpliwie uzasadnia słuszność stwierdzenia o jej mieszanym charakterze. Wobec tego podkreśla się, że w jej modelu prawnym tkwią nie tylko elementy odpowiedzialności administracyjnej i karnej, ale także dyscyplinarnej, czy też pracowniczej. W nawiązaniu do właściwości odnośnej postaci odpowiedzialności prawnej w doktrynie pojawiają się sformułowania o jej mieszanym karno-administracyjnym charakterze. Słusznie jednak podnosi się wieloznaczność tego terminu. Wynika ona także z faktu, że wskazywane określenie było, w przeszłości, odnoszone do prawa wykroczeń, natomiast obecnie bywa także kojarzone z koncepcją sankcji administracyjnej. Posługiwanie się takim określeniem w ustalaniu charakteru prawnego analizowanej tu odpowiedzialności jest z pewnością przydatne w rozważaniach o charakterze ogólnym, w ramach których wystarczająca jest sygnalizacja zagadnienia przenikania się w konstrukcji prawnej odpowiedzialności związanej z dyscypliną finansową elementów prawno-karnych oraz prawno-administracyjnych. W tym sensie jest ono niewątpliwie trafne. Natomiast, gdy chodzi o bliższą analizę relewantnej dla tej części rozważań pracy postaci odpowiedzialności stwierdzenie jej karno-administracyjnego lub administracyjno-karnego charakteru z pewnością nie jest wystarczające.

Z powyższych rozważań można wysnuć wniosek o ogniskowaniu się naukowego dyskursu, w przedmiocie charakteru odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wokół dwóch zasadniczych poglądów, upatrujących w niej postaci odpowiedzialności karnej, bądź odpowiedzialności administracyjnej (administracyjnoprawnej). Należy tu także podkreślić, że akcentowaniu, w poglądach doktryny, dyscyplinarnego charakteru tej odpowiedzialności także towarzyszy poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o dominację w jej konstrukcji prawnej elementów właściwych prawu karnemu, bądź też administracyjnemu. Zajęcie stanowiska w odniesieniu do sygnalizowanej tu kwestii wymaga analizy argumentów, podnoszonych w ramach rozważań o przynależności gałęziowej regulacji prawnej odnośnej postaci odpowiedzialności. W związku z tym, w pierwszej kolejności zostanie zwrócona uwaga na te cechy konstrukcji prawnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które zbliżałyby ją do odpowiedzialności typu karnego. Natomiast w dalszej kolejności zostaną ukazane te elementy konstrukcji prawnej, wchodzącej tu w grę odpowiedzialności, które odpowiadają założeniom właściwym dla modelu odpowiedzialności administracyjnoprawnej.


Zobacz także:


Więcej o procedurach w zamówieniach publicznych znajdziesz w module Zamówienia publiczne >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności