Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Kodeks karny wykonawczy
  • Od 15.4.2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące dozoru elektronicznego, zmiana koncentruje się głównie na wprowadzeniu przepisów regulujących szczególny charakter postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
  • Komentarz (w wydaniu 2) stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, uwzględniono w nim m.in. znowelizowane przepisy ustawy z 10.9.2015 r. (obowiązujące od 24.10.2015 r.). Do najważniejszych zmian można zaliczyć m.in.: enumeratywne wskazanie skazanych, których kwalifikuje się do osadzenia w zakładzie karnym typu zamkniętego.
  • Funkcjonariusz publiczny ponadto w komentarzu znajdzie pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa.

Fragment tekstu z komentarza:
Art. 10 [Instytucje wykonujące polecenia]

KOMENTOWANY PRZEPIS

§ 1. Policja w zakresie postępowania wykonawczego wykonuje polecenia sądu.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio również do Żandarmerii Wojskowej oraz dowódcy wojskowego, jeżeli skazany jest żołnierzem.
§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio również do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej oraz innych organów, jeżeli postępowanie wykonawcze dotyczy spraw, które zgodnie z przepisami prawa należą do ich właściwości.
§ 4. Organy i instytucje państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne w zakresie swojego działania udzielają pomocy organom wykonującym orzeczenia.

Istota i cel pomocy organom wykonującym orzeczenie

1. Współpraca w postępowaniu wykonawczym. Niniejszy przepis stanowi przykład nadrzędności procesowej sądu (Szymanowski, Świda, KKW. Komentarz, 1998, s. 36). Ma on uzasadnienie pragmatyczne, albowiem nie zawsze sąd jest w stanie dokonać wszystkich czynności procesowych, niezbędnych dla realizacji założeń KKW. Z tego względu posługiwać musi się wyspecjalizowanymi organami, dysponującymi istotnymi, określonymi normatywnie uprawnieniami procesowymi.

2. Polecenia. Komentowany przepis daje sądowi uprawnienie do wydawania poleceń, które rozumieć należy jako zobowiązanie danego organu do dokonania określonych czynności w ramach prowadzonego przez sąd sensu largo postępowania wykonawczego. Organy te nie prowadzą jednak postępowania wykonawczego, a jedynie wykonują tzw. kwestie wpadkowe, które okazały się niezbędne w jego toku. Są to więc organy względem sądu pomocnicze. Czynności przez nie podejmowane mogą mieć natomiast rozmaity charakter. W praktyce najczęstszymi przypadkami są poszukiwanie skazanego, doprowadzenie skazanego do jednostki penitencjarnej celem wykonania orzeczonej wobec niego kary pozbawienia wolności (art. 79 § 1 i 2, art. 1 § 2 KKW w zw. z art. 279 § 1 KPK), a także realizacja orzeczenia o zastosowaniu środka zabezpieczającego (art. 201 § 2 KKW).

3. Aspekty praktyczne. Należy postulować, aby korzystanie z pomocy innych organów ograniczane zostało wyłącznie do tych przypadków, gdzie to jest niezbędne i nie wykracza poza realne potrzeby. W przeciwnych wypadkach dochodzi bowiem do niepotrzebnego obciążania tych organów, a w konsekwencji mniej sprawnego wykonywania przez nie obowiązków (Pawela, wykonawczy praktyczny komentarz KKW, 1999, s. 53).


Zobacz także:


Więcej o zezwoleniach na imprezę masową w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności