Zwrot VAT niektórym podmiotom – nowe rozporządzenie

Nowe rozporządzenie zastąpiło przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 29.6.2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. z 2011 r., Nr 136, poz. 797). Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych.

Konieczność wydania omawianego rozporządzenia wynika ze zmiany przepisu art. 89 ust. 5 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: VATU) w zakresie umożliwienia podmiotom mającym siedzibę poza UE otrzymania zwrotu VAT w przypadku gdy świadczą usługi telekomunikacyjne, nadawcze albo elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a VATU z tytułu, których VAT rozliczany jest w procedurze szczególnej dotyczącej tych usług (system Mini One Stop Shop).

A zatem, podmioty te będą rozliczać VAT od ww. usług w deklaracjach składanych w krajowych systemach Mini One Stop Shop (MOSS), bez prawa uwzględnienia w tych deklaracjach podatku naliczonego od dokonywanych zakupów na terytorium kraju, na którym świadczą te usługi.

Rozporządzenie określa przede wszystkim:

  1. warunki, terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w terminie ww. podatnikom i podmiotom;
  2. wzór wniosku o zwrot podatku składany przez podmioty niemających siedziby w Polsce;
  3. informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  4. sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku;
  5. sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku;
  6. przypadki, w których podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe dokumenty, oraz rodzaje tych dokumentów.

Zwrot podatku, w odniesieniu do podmiotów uprawnionych z państw trzecich, przysługuje na zasadzie wzajemności.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia zawiera informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz sposób opisu niektórych informacji. Natomiast w załączniku nr 2 do rozporządzenia zamieszczono wzór wniosku o zwrot VAT.

Zwrot podatku jest dokonywany w złotych na rachunek bankowy podmiotu uprawnionego. Do wniosków o zwrot podatku za 2014 r. złożonych przez podmioty uprawnione z państw członkowskich UE i podmioty uprawnione z państw trzecich stosuje się przepisy dotychczasowe.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności