Nowe rozporządzenie zastąpiło przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 29.6.2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. z 2011 r., Nr 136, poz. 797). Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych.

Konieczność wydania omawianego rozporządzenia wynika ze zmiany przepisu art. 89 ust. 5 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: VATU) w zakresie umożliwienia podmiotom mającym siedzibę poza UE otrzymania zwrotu VAT w przypadku gdy świadczą usługi telekomunikacyjne, nadawcze albo elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a VATU z tytułu, których VAT rozliczany jest w procedurze szczególnej dotyczącej tych usług (system Mini One Stop Shop).

A zatem, podmioty te będą rozliczać VAT od ww. usług w deklaracjach składanych w krajowych systemach Mini One Stop Shop (MOSS), bez prawa uwzględnienia w tych deklaracjach podatku naliczonego od dokonywanych zakupów na terytorium kraju, na którym świadczą te usługi.

Rozporządzenie określa przede wszystkim:

  1. warunki, terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w terminie ww. podatnikom i podmiotom;
  2. wzór wniosku o zwrot podatku składany przez podmioty niemających siedziby w Polsce;
  3. informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  4. sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku;
  5. sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku;
  6. przypadki, w których podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe dokumenty, oraz rodzaje tych dokumentów.

Zwrot podatku, w odniesieniu do podmiotów uprawnionych z państw trzecich, przysługuje na zasadzie wzajemności.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia zawiera informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz sposób opisu niektórych informacji. Natomiast w załączniku nr 2 do rozporządzenia zamieszczono wzór wniosku o zwrot VAT.

Zwrot podatku jest dokonywany w złotych na rachunek bankowy podmiotu uprawnionego. Do wniosków o zwrot podatku za 2014 r. złożonych przez podmioty uprawnione z państw członkowskich UE i podmioty uprawnione z państw trzecich stosuje się przepisy dotychczasowe.