Nowe przepisy wskazały nowy zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości dla znajdujących się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale z gruntem związanych określający, że mają one służyć nie tylko bezpośrednio, ale i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody.

1.1.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.12.2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2083).

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości następował będzie na wniosek gminy. Nowym obowiązkiem gmin będzie wskazywanie we wniosku podstawy prawnej objęcia obszarów ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową – w przypadku gruntów położonych w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody. Terminy na złożenie wniosku i korekty wniosku pozostały bez zmian. Zachowano także ich wyłączenie wobec tych wniosków oraz korekt wniosków, które są składane w związku z korektą deklaracji złożonej przez podatnika oraz w związku z pozostawieniem bez rozpatrzenia.

Weryfikacji prawidłowości sporządzanych wniosków pod względem rachunkowym i formalnym dokonywał będzie wojewoda. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów wzywał on będzie gminę do ich usunięcia w terminie 7 dni. W razie nieusunięcia braków lub błędów wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Ważne
Prawo zobowiązuje wojewodę do przekazywania kwoty środków na rachunek bankowy gminy w terminie do końca sierpnia roku następującego po roku, za który sporządzono wniosek lub korektę wniosku. Dla wniosków i korekt wniosków składanych po upływie terminów wskazanych w rozporządzeniu przekazanie nastąpi do końca sierpnia roku następującego po roku, w którym zostały one złożone.