Zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości – nowe zasady

Nowe przepisy wskazały nowy zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości dla znajdujących się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale z gruntem związanych określający, że mają one służyć nie tylko bezpośrednio, ale i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody.

1.1.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.12.2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2083).

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości następował będzie na wniosek gminy. Nowym obowiązkiem gmin będzie wskazywanie we wniosku podstawy prawnej objęcia obszarów ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową - w przypadku gruntów położonych w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody. Terminy na złożenie wniosku i korekty wniosku pozostały bez zmian. Zachowano także ich wyłączenie wobec tych wniosków oraz korekt wniosków, które są składane w związku z korektą deklaracji złożonej przez podatnika oraz w związku z pozostawieniem bez rozpatrzenia.

Weryfikacji prawidłowości sporządzanych wniosków pod względem rachunkowym i formalnym dokonywał będzie wojewoda. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów wzywał on będzie gminę do ich usunięcia w terminie 7 dni. W razie nieusunięcia braków lub błędów wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Ważne
Prawo zobowiązuje wojewodę do przekazywania kwoty środków na rachunek bankowy gminy w terminie do końca sierpnia roku następującego po roku, za który sporządzono wniosek lub korektę wniosku. Dla wniosków i korekt wniosków składanych po upływie terminów wskazanych w rozporządzeniu przekazanie nastąpi do końca sierpnia roku następującego po roku, w którym zostały one złożone. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności