Wydanie nowego rozporządzenia było związane przede wszystkim z wejściem w życie ustawy z 7.12.2012 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 35). Z art. 13 tej ustawy wynika, że dotychczas obowiązujące akty wykonawcze wydane na podstawi VATU zachowują moc obowiązującą najdłużej do 31.12.2013 r.

Nowe rozporządzenie określa:

  1. miejsce świadczenia usług inne niż wskazane w art. 28b–28n VATU oraz
  2. przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy nowego rozporządzenia w przeważającym zakresie są powtórzeniem treści rozdziału 3, 8 i 9 obowiązującego do 31.12.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.4.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 247).