W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1722 opublikowano ustawę z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja). Nowelizacja nawiązuje także do zwolnienia z art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: PodLokU), zgodnie z którym wolne od podatku od nieruchomości są będące własnością Skarbu Państwa grunty:

1) pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior;

2) zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ust. 1 oraz art. 213 ust. 1 i 3 ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), czyli Wodom Polskim, ministrowi gospodarki morskiej, ministrowi żeglugi śródlądowej, nadleśniczemu oraz JST i ich związkom.

Zgodnie z art. 9 nowelizacji, zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu tego zwolnienia dokonują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚGW) za:

1) 2017 r.;

2) 2017 r. i za lata wcześniejsze, w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub wydaniem nowej decyzji przez organ podatkowy.

Wysokość powyższych utraconych dochodów gminy wykazują we wniosku stanowiącym załącznik do nowelizacji. We wniosku gmina wykazuje:

1) podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla gruntów, które według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzany jest wniosek, były zwolnione z tego podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8a PodLokU;

2) stawki podatku od nieruchomości, ustalone przez radę gminy, obowiązujące w roku, za który sporządzany jest wniosek;

3) wysokość faktycznie utraconych dochodów, ustaloną jako suma kwot wyliczonych odrębnie dla gruntów na podstawie danych, o których mowa w pkt 1 i 2.

Gmina składa wniosek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji , tj. do 20.10.2018 r. do właściwego WFOŚGW, wykazując w nim faktyczne roczne utracone dochody, o których mowa wyżej, wynikające z decyzji oraz z deklaracji podatkowych na dany rok podatkowy według stanu na 31.12.2017 r. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Gmina może złożyć:

1) korektę wniosku w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. do 19.11.2018 r. (korektę złożoną po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia);

2) wniosek lub korektę wniosku po terminie do WFOŚGW, wykazując w nich faktyczne roczne utracone dochody, o których mowa wyżej, w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub wydaniem nowej decyzji przez organ podatkowy.

Wniosek lub korekta wniosku złożone w postaci elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

WFOŚGW sprawdza wniosek lub korektę wniosku pod względem rachunkowym i formalnym. W przypadku stwierdzenia we wniosku lub korekcie wniosku braków lub błędów WFOŚGW wezwie gminę do ich usunięcia w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W razie nieusunięcia braków lub błędów w tym terminie wniosek lub korektę wniosku pozostawia się bez rozpatrzenia.

uwaga!

WFOŚGW przekazuje na rachunek budżetu gminy kwotę środków stanowiącą równowartość wysokości utraconych dochodów w terminie:

1) 90 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. do 19.12.2018 r. – w przypadku utraconych dochodów za 2017 r.;

2) 90 dni od dnia złożenia wniosku lub korekty wniosku – w przypadku utraconych dochodów za 2017 r. i za lata wcześniejsze, w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub wydaniem nowej decyzji przez organ podatkowy.

Wzór wniosku

WNIOSEK O ZWROT UTRACONYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU ZWOLNIENIA Z PODATKU

OD NIERUCHOMOŚCI GRUNTÓW POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI JEZIOR

ORAZ GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD SZTUCZNE ZBIORNIKI WODNE,

BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA

Skutki ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) za rok ….

Nazwa gminy:

………………………………………………………………………..

Nazwa powiatu:

………………………………………………………………………..

Nazwa województwa:

………………………………………………………………………..

Nazwa banku i nr rachunku, na który dokonuje się zwrotu:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w …………………………………………………..

Symbole1)

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

RODZAJ GMINY

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości

(powierzchnia w ha)2)

Stawka podatku od nieruchomości 3)

Wysokość utraconych dochodów w pełnych złotych

(kol. 2 x kol. 3)

1

2

3

4

I. JEZIORA

1.

II. SZTUCZNE ZBIORNIKI WODNE

1.

III. OGÓŁEM (I+II)4)

……………………………………………….. ………………………………………………………..

(główny księgowy/skarbnik) (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

nr telefonu służbowego: ……………………………………

…………………………………………..

(rok, miesiąc, dzień)

OBJAŚNIENIA:

1) Cyfrowe symbole (identyfikatory) jednostek podziału administracyjnego są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.).

2) Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości podaje się odrębnie dla gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, które według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym sporządzany jest wniosek, są zwolnione z tego podatku.

3) Stawka podatku od nieruchomości, ustalona przez radę gminy, obowiązująca w roku, za który sporządzany jest wniosek.

4) Wysokość utraconych dochodów ustala się jako sumę kwot wyliczonych odrębnie dla gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, na podstawie danych zawartych w kolumnie 2 i 3.