W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 45 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 2.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną.

Przede wszystkim zmieniono tytuł rozporządzenia Rady Ministrów z 9.1.2015 r., który obecnie brzmi: w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz.U. z 2015 r. poz. 174 e zm.).

A zatem pomoc dla wyróżnionych w tytule portów przybierze formę zwolnienia z obu wymienionych podatków lokalnych. Konsekwencją tej zmiany było wprowadzenie niezbędnych definicji do słowniczka pojęć. I tak:

1) pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych to pomoc udzielaną na rzecz portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów nieprzekraczającym 3 milionów osób, o której mowa w art. 56a rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

2) port lotniczy to podmiot lub grupę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług portu lotniczego na rzecz przedsiębiorstw lotniczych;

3) średni roczny przepływ pasażerów to wartość liczbową określaną na podstawie przepływu pasażerów przylatujących i wylatujących w okresie dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym pomoc została przyznana;

4) pomoc na rzecz portów to pomoc na rzecz portów morskich i portów śródlądowych, o której mowa w art. 56b i art. 56c rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

5) port to obszar lądu i wody, na którym znajduje się infrastruktura i urządzenia, które pozwalają na przyjmowanie statków, o których mowa w art. 2 pkt 162 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, ich załadunek i rozładunek, składowanie towarów, odbiór i dostawę tych towarów oraz zaokrętowanie i wyokrętowanie pasażerów, załogi i innych osób, oraz wszelka inna infrastruktura niezbędna dla przedsiębiorstw transportowych w porcie;

6) port morski to port przyjmujący zasadniczo statki morskie, o których mowa w art. 2 pkt 163 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

7) port śródlądowy to port inny niż port morski, przyjmujący statki żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 2 pkt 164 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.

Rozporządzenie zmieniające określa też m.in.:

1) limity kosztów uprawniające do pomocy na rzecz portów (m.in. 130 mln i 40 mln euro);

2) sposób liczenia pomocy dla portów lotniczych i portów;

3) zakres ustalania kosztów kwalifikowanych w odniesieniu do tych portów;

4) limity pomocy dla regionalnych portów lotniczych i portów (m.in. 50% lub 75% dla portów lotniczych, 100%, 90% lub 70% w przypadku portów morskich);

warunki udzielania pomocy na rzecz tych portów.