Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 PDOPrU ma charakter podmiotowo-przedmiotowy i ma zachęcać określony krąg podmiotów do inwestowania w rozwój i wspieranie celów społecznie użytecznych. Możliwość skorzystania ze zwolnienia uzależniona jest od spełnienia trzech przesłanek:

1) celu statutowego prowadzonej przez podatnika działalności pokrywającego się z jednym z celów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawie,

2) określonej formy prawnej podmiotu prowadzącego tę działalność, oraz

3) przeznaczenia i faktycznego wydatkowania dochodu w całości lub części na cel statutowy.

Jak zauważył TK, dodatkowe warunki dotyczące podmiotów uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia wywodzone są z ustawy z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Wynika z niej, że istotną cechą zakładu opieki zdrowotnej (ZOZ) jest jego wyodrębnienie pod względem zespołu osób i środków majątkowych. Zakład opieki zdrowotnej jest jednostką odrębną w stosunku do tworzącego go podmiotu (założyciela) z wąsko określonym zakresem działalności. Zakres usług zdrowotnych wymienionych w ustawie, przekłada się na źródła dochodów uzyskiwanych przez ZOZ-y, co wskazuje, że ustawodawcy nie jest obojętne, z jakich źródeł przychodów pochodzą dochody, które mogą być następnie zwolnione z podatku, jeżeli zostaną przeznaczane na cele statutowe ochrony zdrowia.

Odnosząc te kryteria do sytuacji podmiotów uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia, w tym w szczególności do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, i podmiotów wyłączonych na podstawie art. 17 ust. 1c pkt 1 PDOPrU z uwzględnieniem spółek z o.o. będących założycielami niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w ocenie Trybunał należy uznać, że charakteryzują się one cechami odrębnymi, wskazującymi na istotne różnice między obu kategoriami podmiotów. W konsekwencji, spółki z o.o., których celem statutowym była działalność w zakresie ochrony zdrowia, nie miały prawa do zwolnienia w 2009 roku z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu, który przeznaczyły na te cele. Zatem przepisy podatkowe art. 17 ust. 1c pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 PDOPrU, w tym zakresie były zgodne z Konstytucją RP.