Zgodnie z art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić opłatę targową, która pobierana jest od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych, jak również od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Jednak w związku z panującą pandemią, w projekcie rządowym ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewidziano m.in., że w 2021 roku opłata targowa nie będzie pobierana, a samorządy otrzymają jej rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawę do wyliczenia rekompensaty będą stanowić dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30.6.2020 r.