Zwolnienie w podatku od nieruchomości – gmina nie może żądać przedłożenia przez podatnika dokumentów z KRS i CEiDG

Izba zakwestionowała zapisy w tej uchwale, a dotyczące wymogu dołączenia przez podatnika, oprócz zgłoszenia zwolnienia w podatku, dodatkowo załączników w postaci wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podstawę prawną wspomnianego zwolnienia stanowił zapewne art. 7 ust. 3 PodLokU. Z treści tej normy wynika zaś, że rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w art. 7 ust. 1 PodLokU oraz w art. 10 ust. 1 ZmStrefyEkonU03.

Warto podkreślić, że regionalna izba obrachunkowa nie zakwestionowała samego przedmiotu zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zatem, co do zasady, zakres zwolnienia jest zgodny z prawem. Problemem jest zaś sama procedura składania wniosku o zwolnienie wraz ze stosownymi załącznikami.

W motywach wskazanego rozstrzygnięcia wskazano zaś m.in., że wprowadzenie wspomnianych zapisów narusza w sposób istotny art. 306d § 1 ust. 3 OrdPU. Z tej regulacji prawnej wynika zaś, że: 

§ 1. Organ podatkowy nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu lub możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:

(...)

3) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W motywach rozstrzygnięcia podano zaś, że:

W ocenie Kolegium wymóg przedłożenia przez podmiot ubiegający się o zwolnienie wyciągu z KRS lub z CEIDG – dokumentów możliwych do wygenerowania z dostępnych publicznie rejestrów – narusza powyższy przepis.

Warto wspomnieć, że wyciąg z KRS można uzyskać stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs. Natomiast wydruk z CEIDG można uzyskać na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/.

Oba rejestry są więc jawne, i organ podatkowy (w gminie – wójt gminy) może samodzielnie dokonać ustaleń informacji w podanym zakresie przedmiotowym. Stąd motywy podjętej przez regionalną izbę obrachunkową uchwały wydają się być prawnie uzasadnione. Ustawodawca na mocy wskazanej regulacji prawnej Ordynacji podatkowej po prostu „przeniósł” ciężar uzyskania stosownych danych na organ podatkowy.

Podsumowując, uchwała regionalnej izby obrachunkowej jest zasadna. Jakkolwiek rada gminy chciała kierować się względami praktycznymi i interesem gminy, to jednak wskazane zabiegi legislacyjne są nielegalne w świetle podanej regulacji Ordynacji podatkowej.

Źródło: http://lublin.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności