Tak, sprzedaż ta korzysta ze zwolnienia od VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU) zwalnia się od podatku sprzedaż budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ważne
W każdym przypadku sprzedaż nieruchomości objęta jest zwolnieniem pod warunkiem, że dokonywana jest po dwóch latach od pierwszego zasiedlenia, niezależnie od tego, czy przy jej nabyciu lub wybudowaniu podatnik odliczał VAT, czy nie. Prawo to jest bezwarunkowe (ustawodawca nie nakłada na podatników żadnego dodatkowego warunku).

Zgodnie z art. 2 pkt 14 VATU, pierwsze zasiedlenie, to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W związku z tym, że dostawa ta nie odbywa się w ramach pierwszego zasiedlenia, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nieruchomości upłynął okres dłuższy niż 2 lata, to dostawa ta jest zwolniona od VAT na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 10 VATU.

(RA)