Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 18.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 2002).

W rozporządzeniu Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2525) w § 6 w pkt 2 wprowadzono zmianę, zgodnie z którą zwalnia się od akcyzy: oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach „CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90 oraz preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403” – przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1‒3 i 6‒9 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.; dalej: AkcyzaU).

Zwolnienie w zakresie:

1) olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90 stosuje się od 1.9.2019 r.;

2) preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403 stosuje się od 1.11.2019 r.