Rozporządzenie określa warunki udzielania zwolnień z:

  1. podatku od nieruchomości,
  2. podatku od środków transportowych- stanowiących pomoc publiczną, wprowadzanych w drodze uchwał rad gmin.

Pomoc publiczna może być udzielana jako:

  1. regionalna pomoc inwestycyjna,
  2. pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
  3. pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną,
  4. pomoc na infrastrukturę lokalną- do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.6.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 07 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r., str. 1).