Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 8.2.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 195; dalej: rozporządzenie). Nowe rozporządzenie wprowadza zwolnienie z akcyzy przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy dla Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO – z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy (§ 28 ust .1 pkt 3a rozporządzenia) . Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, jest przekazywany odpowiednio przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy albo Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bydgoszczy (§ 29 ust. 7 rozporządzenia). Wniosek powinien zawierać określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy albo Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO oraz osoby upoważnione, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy albo Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO oraz na cele prywatne ich osób upoważnionych. Do wniosku dołącza się wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych: a) nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na użytek służbowy oraz na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie albo b) nabytych na użytek służbowy przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy w przypadku Kwatery oraz personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie, a w przypadku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO i osób upoważnionych – Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy. Przepisy § 26 ust. 8-12 stosuje się odpowiednio, z tym że zwrot zapłaconej kwoty akcyzy jest dokonywany w terminie 30 dni (§ 30 rozporządzenia). W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność, pod warunkiem otrzymania od nabywcy faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie wyrobów przez Kwaterę oraz personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie, o dokonanym zaś zwrocie wyrobów przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO i osoby upoważnione – Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy; informując o powyższym, sprzedawca udostępnia jednocześnie otrzymaną od nabywcy fakturę lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie (§ 31 rozporządzenia). Zwalnia się od akcyzy:

  • import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy oraz przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie; w przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych ilość zwolnionych od akcyzy wyrobów określa załącznik do rozporządzenia;
  • import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na jego użytek służbowy.

(źródło: Dziennik Ustaw)