W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują regulacje prawne CzystGmU. Skoro przedmiotowa problematyka dotyczy ustalenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wyposażonych w kompostowniki, należy przywołać kluczową treść art. 6k ust. 4a CzystGmU. Zgodnie z jego treścią rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 15.2.2022 r. (Nr VI/450/2022).

We wskazanym orzeczeniu organ nadzoru zwrócił uwagę na następujące argumenty prawne.

Po pierwsze wskazał, że przesłankę zastosowania zwolnienia stanowi zmniejszenie kosztów gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych i tylko w zakresie kompostowania bioodpadów, a zakres zwolnienia winien wynikać z proporcji, w jakiej koszty te uległy zmniejszeniu w wyniku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w kompostownikach przydomowych.

Po drugie zaakcentowano, że zmniejszenie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w następstwie kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych, o jakim mowa w art. 6k ust. 4a CzystGmU, dotyczy zatem zmniejszenia kosztów ponoszonych przez gminę wskutek tego, że części odpadów, w wyniku starań mieszkańców, gmina nie musi odbierać, a następnie zagospodarowywać.

Po trzecie, jak podkreślono, ekwiwalentem dla gospodarstw domowych (właścicieli nieruchomości), które praktykują kompostowanie bioodpadów, jest natomiast odpowiednie zmniejszenie stawki opłaty.

W dalszej części uzasadnienia wskazano dodatkowo, że podejmując uchwałę w sprawie ustalenia wysokości zwolnienia z części opłaty z tytułu posiadania kompostownika i gromadzenia w nim bioodpadów, rada gminy zobowiązania jest ustalić wysokość zwolnienia proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. W podanym stanie faktycznym ustalono kwotę zwolnienia w wysokości 3 zł jako zachętę ekonomiczną do stosowania kompostowników, jednakże w oderwaniu od ustalenia proporcji zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadów w gospodarstwach domowych w kompostownikach przydomowych. Finalnie organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały rady gminy w całości z powodu naruszenia przepisów m.in. ww. art. 6k ust. 4a CzystGmU.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru, jakkolwiek jest rygorystyczne, to z prawnego punktu widzenia jest uzasadnione. Kwota zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może być ustalona w sposób dowolny. Musi być skalkulowana proporcjonalnie do kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Źródło: https://rzeszow.rio.gov.pl/18/aktualnosci.html