Wydanie nowego rozporządzenia było związane przede wszystkim z wejściem w życie ustawy z 7.12.2012 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 35). Z art. 13 tej ustawy wynika, że dotychczas obowiązujące akty wykonawcze wydane na podstawie VATU zachowują moc obowiązującą najdłużej do 31.12.2013 r. Nowe rozporządzenie określa inne niż zawarte w art. 43–81 VATU, zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień. W rozdziale 2 rozporządzenia zamieszczono listę towarów i usług, których dostawa i świadczenie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku. Lista tych zwolnień w przeważającej części jest powtórzeniem zwolnień z § 13 rozporządzenia wykonawczego do VATU z 4.4.2011 r.