1. Omówienie przepisów

Wymagana przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych wynosi co najmniej 100 Mb/s w kierunku do jednostki uprawnionej i co najmniej 100 Mb/s w kierunku od jednostki uprawnionej. Poprzednio przepływność ta wynosiła nie mniej niż 30 Mbit/s, co wynika z uchylonego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 10.11.2014 r. w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1639).

Do jednostek uprawnionych, które złożyły wniosek o dotację celową na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przed 22.10.2016 r., i do zawartych w związku z tym wnioskiem umów o świadczenie usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Komentarz

Istotne w tym przypadku jest nawiązanie do wspomnianych wyżej jednostek uprawnionych. Z art. 81 ust. 5 ustawy z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.) wynika, że w przypadku jednostek uprawnionych, tj.:

  • szkół publicznych, a także niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, a także szkół wyższych,
  • publicznych centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i publicznych bibliotek pedagogicznych,
  • publicznych bibliotek

– przedsiębiorca wyznaczony w konkursie lub (w określonych okolicznościach) poza konkursem do świadczenia usługi przyłączenia zakończenia sieci w stałej lokalizacji umożliwiające komunikację głosową, faksową i przesyłanie danych, w tym funkcjonalny dostęp do sieci Internet, którego prędkość umożliwia korzystanie z aplikacji używanych powszechnie w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, w szczególności korzystanie z poczty elektronicznej lub aplikacji umożliwiających dokonywanie płatności, świadczy także usługę przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Jak więc widać, do jednostek uprawionych zalicza się także wspomniane wyżej biblioteki.

Ponadto, ministra informatyzacji wyposażono w delegację ustawową. Określa on wymaganą przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych, mając na uwadze zwiększenie dostępności usług telekomunikacyjnych na terytorium RP oraz konieczność budowania kompetencji cyfrowych.