Zwiększono wymaganą przepływność łącza dla szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych

1. Omówienie przepisów

Wymagana przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych wynosi co najmniej 100 Mb/s w kierunku do jednostki uprawnionej i co najmniej 100 Mb/s w kierunku od jednostki uprawnionej. Poprzednio przepływność ta wynosiła nie mniej niż 30 Mbit/s, co wynika z uchylonego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 10.11.2014 r. w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1639).

Do jednostek uprawnionych, które złożyły wniosek o dotację celową na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przed 22.10.2016 r., i do zawartych w związku z tym wnioskiem umów o świadczenie usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Komentarz

Istotne w tym przypadku jest nawiązanie do wspomnianych wyżej jednostek uprawnionych. Z art. 81 ust. 5 ustawy z 16.7.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.) wynika, że w przypadku jednostek uprawnionych, tj.:

  • szkół publicznych, a także niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, a także szkół wyższych,
  • publicznych centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i publicznych bibliotek pedagogicznych,
  • publicznych bibliotek

- przedsiębiorca wyznaczony w konkursie lub (w określonych okolicznościach) poza konkursem do świadczenia usługi przyłączenia zakończenia sieci w stałej lokalizacji umożliwiające komunikację głosową, faksową i przesyłanie danych, w tym funkcjonalny dostęp do sieci Internet, którego prędkość umożliwia korzystanie z aplikacji używanych powszechnie w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, w szczególności korzystanie z poczty elektronicznej lub aplikacji umożliwiających dokonywanie płatności, świadczy także usługę przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Jak więc widać, do jednostek uprawionych zalicza się także wspomniane wyżej biblioteki.

Ponadto, ministra informatyzacji wyposażono w delegację ustawową. Określa on wymaganą przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych, mając na uwadze zwiększenie dostępności usług telekomunikacyjnych na terytorium RP oraz konieczność budowania kompetencji cyfrowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności