Zmiany dotyczą art. 34 ustawy z 25.6.2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.), dalej: SportU, zgodnie z którym minister sportu może przyznawać ze środków budżetu państwa (z części, której jest dysponentem) nagrody pieniężne i wyróżnienia dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe. Takie nagrody i wyróżnienia minister przyznaje z własnej inicjatywy lub na wniosek polskiego związku sportowego. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 2300 zł. Po zmianie tych przepisów wysokość nagrody nie może przekroczyć 35-krotności tej kwoty. Przed zmianą limit ten wynosił 14-krotność podstawy.

Trzeba też pamiętać, że na podstawie delegacji z art. 34 ust. 4 SportU wydano rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 2.10.2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1107). Przepisy tego rozporządzenia zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli do 18.2.2017 r.