Zwiększenie wydatków budżetu obliguje do zwiększenia kwoty deficytu i ustalenia dodatkowych źródeł jego pokrycia

W podanej uchwale plan wydatków zwiększono o kwotę 500 tys. zł, natomiast plan dochodów tylko o ok. 386 tys. zł. Wskutek tej operacji w budżecie gminy powstał (powiększył się) deficyt budżetowy.

W kontekście podanej problematyki istotne znaczenie mają regulacje prawne zawarte w art. 217 oraz w art. 212 FinPubU.

I tak, w art. 217 FinPubU podano, po pierwsze, że różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Po drugie, wspomniany deficyt budżetowy może być pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;

2) kredytów;

3) pożyczek;

4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;

5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8;

6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

7) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych;

8) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Z kolei, w art. 212 ust. 1 pkt 3 FinPubU postanowiono, że uchwała budżetowa określa kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Warto w tym miejscu dodać, że wartość źródeł pokrycia deficytu budżetu nie może być wyższa niż wielkość deficytu budżetu.

Na kanwie ww. regulacji prawnych organ nadzoru w podanym wyżej rozstrzygnięciu wskazał m.in., że niewprowadzenie zmiany wyniku budżetu poprzez zwiększenie deficytu z równoczesnym wskazaniem źródła jego sfinansowania pozostaje w sprzeczności z powołanymi wyżej przepisami FinPubU.

Regionalna izba obrachunkowa wykazała więc poważną wadę w uchwale rady gminy zmieniającej budżet. Wada taka, co do zasady, skutkuje wszczęciem tzw. postępowania nadzorczego przez kolegium ww. regionalnej izby obrachunkowej, a następstwem może być stwierdzenie nieważności w części uchwały budżetowej.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej jest prawnie uzasadnione. Rada gminy powinna we właściwy sposób konstruować zapisy uchwały zmieniającej budżet. W przypadku, gdy występują zwiększone wydatki nad dochodami, należy wykazać realną kwotę deficytu ze źródłami jego pokrycia.

Źródło: https://bip.rzeszow.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności