Zgodnie z zapisem art. 19 wyżej wymienionej ustawy minister właściwy ds. finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych. Zwiększenia wynagrodzeń dokonuje się przy uwzględnieniu stanu finansów publicznych państwa, a także konieczności zapewnienia prawidłowej realizacji zadań publicznych oraz źródła finansowania zwiększenia wielkości wynagrodzeń.

Rozporządzenie przewiduje zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych w części budżetu państwa oraz jednostkach sektora finansów publicznych. Zgoda na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dotyczy następujących części budżetu państwa:
1) 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 775 000 zł;
2) 30 – Oświata i wychowanie – o kwotę 7 358 000 zł;
3) 46 – Zdrowie – o kwotę 3 385 000 zł.
Rozporządzenie przewiduje, że szczegółowy wykaz zwiększenia wielkości wynagrodzeń bezosobowych oraz źródła ich finansowania określa załącznik do rozporządzenia. Ustawodawca wskazał, że źródło finansowania zwiększenia będą stanowiły koszty realizacji zadań przeznaczone na zakup usług obcych pokrywane z dotacji podmiotowej i celowej na wydatki bieżące. Uzasadnieniem do wprowadzonych zmian jest konieczność zapewnienia ciągłości wykonywanych zadań, przez wymieniowe w rozporządzeniu jednostki sektora finansów publicznych