Autorzy projektu nowelizacji ustawy o lasach i ustawy o ochronie przyrody wskazują na konieczność wprowadzenia w ustawie o lasach zmian ukierunkowanych na ochronę lasów położonych w granicach miast. Nieprecyzyjne przepisy ustawowe umożliwiają często niekontrolowaną wycinkę drzew na ww. terenach, co dotyczy m.in. drzew starych. Konieczne jest więc dokonanie pewnych zmian legislacyjnych, które zwiększą ochronę tych terenów.  

 Jak już wskazano głównym czynnikiem motywującym dla autorów projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, jest potrzeba ochrony terenów leśnych w granicach miast. Sygnały o konieczności doprecyzowania regulacji prawnych płyną od samych mieszkańców wspomnianych terenów. Z dostępnych informacji wynika zaś, że w ostatnich latach nasiliły się działania związane z wycinką drzew, głównie w celach gospodarczych. Taki stan rzeczy jest z różnych względów negatywny. Wpływa bowiem ujemnie nie tylko na środowisko naturalne, ale i na ograniczanie możliwości turystycznych i krajobrazowych tych terenów.

Projekt zakłada  zmianę m.in. art. 7 ust. 1 LasU, który to reguluje cele gospodarki leśnej. I tak, proponuje się dodanie specjalnego zapisu w ww. art. 7 ust. 1 w pkt 2 – oznaczonego jako lit. e o treści:
1. Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu, z uwzględnieniem w szczególności następujących celów:

(…..);

2) ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:

a) zachowanie różnorodności przyrodniczej,

b) zachowanie leśnych zasobów genetycznych,

c) walory krajobrazowe,

d) potrzeby nauki;

e) zachowanie lasów ochronnych aglomeracji miejskich, które powołuje sejmik województwa na wniosek prezydentów miasta na prawach powiatu lub grupy 1000 mieszkańców miasta na prawach powiatu, przy ustaleniu granic w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych.

Ważne

Inną ciekawą zmianą jest modyfikacja art. 7 ust. 2 LasU poprzez dodanie zapisu uniemożliwiającego w lasach ochronnych aglomeracji miejskiej pozyskiwanie drewna w celach komercyjnych. 

Według założeń projektu, treść ww. regulacji ma być następująca:
2. Gospodarka leśna w lasach stanowiących rezerwaty przyrody oraz wchodzących w skład parków narodowych uwzględnia zasady określone w przepisach o ochronie przyrody.  W lasach ochronnych aglomeracji miejskich nie pozyskuje się drewna w celach komercyjnych, dopuszczalne są jedynie cięcia pielęgnacyjnej.

Przedstawione wyżej wybrane zmiany projektu ustawy wydają się być rozwiązaniami korzystnymi przede wszystkim z punktu widzenia ochrony środowiska i lokalnych społeczności samorządowych. Projektowane zmiany powinny w pewnym stopniu wpłynąć pozytywnie na stan miejskich lasów, co finalnie będzie niosło korzyści zarówno dla środowiska, jak i mieszkańców.