W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2227 opublikowano ustawę z 1.10.2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmiany wprowadzono do ustawy z 10.3.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2188 ze zm.; dalej: AkcyzZwrotOlejU). Zgodnie z art. 4 ust. 1 AkcyzZwrotOlejU, kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Sposób ustalania rocznego limitu określa art. 4 ust. 2 AkcyzZwrotOlejU i jego dotyczą zmiany wprowadzone nowelizacją. Wynika z niego, że limit ustala się jako sumę 

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 (po zmianie 110) oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 (po zmianie 40) oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku (art. 5 ust. 1 AkcyzZwrotOlejU).

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji w sprawie zwrotu następuje w terminach:

  1. od 1 kwietnia do 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
  2. od 1 października do 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Z art. 7 ust. 2 AkcyzZwrotOlejU wynika zaś, że w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o zwrocie akcyzy rolniczej wypłata zwrotu podatku następuje w ciągu 14 dni od dnia, gdy decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, stała się ostateczna. Nowelizacja wydłuża ten 14-dniowy termin do 2 miesięcy.

Ważne

Do postępowań w sprawach o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wszczętych i niezakończonych do 1.1.2022 r., stosuje się przepisy w brzmieniu przed zmianą.

Dodatkowo trzeba dodać, że w Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2266 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 3.12.2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r., z którego wynika, że w 2022 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. Rozporządzenie wchodzi w życie 24.12.2021 r.