Zwiększenie dotacji podmiotowej przez organ wykonawczy dla instytucji kultury

Mówiąc o instytucji kultury należy wskazać przykładowo na bibliotekę, muzeum, czy gminne ośrodki kultury. W kontekście poruszonej problematyki warto wstępnie przypomnieć zasady finansowania instytucji kultury, co ma normatywne podstawy w DziałKultU. Tamże, w art. 28 DziałKultU m.in. postanowiono, że:

1. Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

(...)

3. Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Jak więc z powyższego wynika, formy finansowania instytucji kultury są dość zróżnicowane, przy czym zasadniczo stanowią je różnego rodzaju dotacje.

Wspomniana dotacja podmiotowa ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania danej instytucji, bowiem przeznaczona  jest na działalność bieżącą. 

We wskazanym na wstępie stanowisku, regionalna izba obrachunkowa zwróciła uwagę na pewne istotne aspekty prawne dotyczące poruszonej problematyki. 

Przede wszystkim izba wskazała, że kompetencje organu wykonawczego do dokonania zmian w planie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury (w tym ich zwiększania) mieszczą się w zakresie ustawowego upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków, wynikającego z przepisów art. 257 pkt 3 FinPubU. 

W podanej regulacji podano zaś, że w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

Zatem, opierając się o ww. regulację prawną, organ nadzoru zaakceptował legalność dokonywania zmiany poziomu dotacji podmiotowej w trakcie roku budżetowego dla instytucji kultury przez organ wykonawczy, czyli w gminie przez wójta gminy. W tym kontekście nie ma więc potrzeby, aby wspomnianych zmian dokonywał organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na sesji. Wskazane stanowisko ma także duże znaczenie ze względu na sprawność i ekonomikę działania organów gminy, co ma szczególne znaczenie w okresie epidemii COVID-19. Potrzeba zwiększenia finansowania instytucji kultury może bowiem wystąpić i to całkiem realnie w najbliższych miesiącach, w których istnieje ryzyko ograniczenia w funkcjonowaniu ww. podmiotów, co wiąże się z utratą wpływów z ich działalności.

Podsumowując, stanowisko regionalnej izby obrachunkowej jest prawnie uzasadnione i zasługuje na akceptację nie tylko ze względów legalnych, ale i praktycznego przepływu środków finansowych w strukturze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło: https://szczecin.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności