Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej wskutek podwyżek dla nauczycieli

Na stronie RCL ukazał się projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

W uzasadnieniu wspomnianego projektu wskazano m.in., że zmiana rozporządzenia jest konsekwencją zmian wprowadzonych przez ustawę o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (ustawa uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23.6.2022 r. i przekazana do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej), tj. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku z podwyższeniem, od 1.9.2022 r., wynagrodzenia nauczycieli początkujących, o których mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 KartaNauzU (w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela).

Podział kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na 2022 r. został dokonany w terminie ustalonym w DochSamTerytU, tj. w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. W związku z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli początkujących konieczne jest zatem określenie zasad dokonania podziału kwoty przewidzianej w art. 23 ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, tj. kwoty 251 200 tys. zł, o którą została zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej, i która zostanie podzielona po jej pomniejszeniu o 0,5% środków na rezerwę subwencji, zgodnie z art. 28 ust. 2 DochSamTerytU.

Dodatkowo w uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę na fakt, że przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej bierze się pod uwagę dane systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30.9.2021 r. i na dzień 10.10.2021 r. Do liczenia wskaźnika Wa2,i będzie brana pod uwagę liczba etatów nauczycieli stażystów i kontraktowych, gdyż brak jest danych o liczbie nauczycieli początkujących, które będą dostępne od września 2022 r.

Podsumowując, zmianę rozporządzenia należy ocenić pozytywnie. Z pewnością usprawni to wykonywanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, co ma szczególne znaczenie w związku ze zwiększonym zakresem zadań wykonywanych w kontekście edukacji dzieci pochodzenia ukraińskiego. Dodatkowe środki finansowe powinny więc pozytywnie wpłynąć na zadania gmin realizowane w zakresie edukacji.

Źródło: RCL
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności