W ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych podobne rozwiązania przyjęto wobec wielu organizacji, których istotą jest masowość i skupianie znacznej liczby członków. Zmiana, która weszła w życie powoduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu upływa kadencja organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów, kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W uzasadnieniu do ustawy wskazano, że ograniczenia związane z poruszaniem się oraz gromadzeniem osób na terytorium RP zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu organizacji związkowych, związków lub organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy, ponieważ ich statuty w zdecydowanej większości nie przewidują możliwości przeprowadzenia wyborów czy podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Konsekwencją powyższego jest to, że zmiana statutów regulujących te kwestie również nie jest możliwa w tym trybie. O ile w obecnym czasie tego rodzaju problemów jest już mniej, to tego rodzaju rozwiązanie pozwoli w wielu sytuacjach wydłużyć okres ochrony przed utratą pracy takich osób, co oznacza, że jeszcze przez wiele miesięcy osoby piastujące stanowiska będą chronieni przed zwolnieniem.

W związku z tym, że nie jest obecnie planowane zakończenie stanu epidemii, kadencja tych osób może trwać przez wiele miesięcy. Może się okazać, że stan epidemii zostanie odwołany dopiero w połowie 2022 roku, co oznacza, że np. przez rok organy, które zostały objęte tą nowelizacją będą mogły pełnić swój urząd.