Związek międzygminny składa sprawozdania finansowe

Związek międzygminny wystąpił z wnioskiem o interpretację indywidualną, czy przepisy prawa nakładają na ten podmiot obowiązek składania sprawozdania finansowego naczelnikowi urzędu skarbowego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm., dalej: PDOPrU).

Związek międzygminny stanął na stanowisku, że nie ma takiego obowiązku. Stwierdził, że obowiązują go przepisy ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047; dalej: RachunkU) z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z 27.8.2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm., dalej: FinPubU), a zatem zakres jego sprawozdania różni się od tego, który jest sporządzany na podstawie RachunkU i naczelnik urzędu skarbowego nie dostaje potrzebnych informacji.

Związek międzygminny stanął na stanowisku, że art. 40 ust. 3 FinPubU ustanawia krąg podmiotów, dla których sporządzane jest sprawozdanie i chociaż wymienia tam np. regionalne izby obrachunkowe, to naczelnika urzędu skarbowego nie uwzględnia - a skoro jest to lex specialis (według związku) względem ustaw podatkowych, to nie należy naczelnikowi przesyłać sprawozdania finansowego.

Dyrektor Izby Skarbowej wydając interpretację stwierdził, że stanowisko związku międzygminnego jest błędne. Fakt, że naczelnik urzędu skarbowego nie jest wymieniony w art. 40 ust 3 FinPubU, nie świadczy o braku obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych, ponieważ FinPubU reguluje opodatkowania związku podatkiem dochodowy od osób prawnych. Zatem skoro związek ma obowiązek składać sprawozdania finansowe, to art. 27 ust. 2 PDOPrU nakłada na niego obowiązek przekazywania takiego sprawozdania do urzędu skarbowego.

Sprawa trafiła przed WSA w Gliwicach, który potwierdził stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej, zawarte w interpretacji. Podkreślił, że jednostki sektora finansów publicznych nie składają sprawozdań w rozumieniu RachunkU, ale sposób ich sporządzania reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 5.7.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 760). WSA wywodził, że związek na podstawie art. 27 ust. 2 PDOPrU powinien przekazać takie sprawozdanie do urzędu skarbowego (w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia). WSA uznał, że z literalnej wykładni tego przepisu wynika, obowiązek przekazania takiego sprawozdania - bez znaczenia jest tutaj fakt, jakie informacje dokument ten zawiera (w swoim stanowisku związek międzygminny twierdził, że jego sprawozdanie będzie nieprzydatne dla naczelnika urzędu skarbowego).

Ponadto WSA stwierdził, że przepis art. 40 ust. 3 FinPubU nie stanowi lex specialis względem przepisów podatkowych, bo jak podkreśla orzecznictwo (NSA z 4.12.2009 r., II FSK 1097/08, 18.8.2009 r., II FSK 1303/08) przepisy podatkowe stanowią autonomiczną całość i inne regulacje mogą być traktowane jako lex specialis tylko wówczas, gdy przepisy podatkowe same tak stanowią.

Zatem przepis art. 40 ust. 3 FinPubU, który nie wymienia naczelnika urzędu skarbowego, nie wyłącza obowiązku składania mu sprawozdania finansowego. Z tego powodu na związku międzygminnym ciąży obowiązek przedłożenia tego dokumentu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności