W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 730 opublikowano ustawę z 9.3.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Wspomniany wyżej związek metropolitalny jest zrzeszeniem gmin województwa śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 2 000 000 mieszkańców. W skład związku metropolitalnego wchodzi miasto na prawach powiatu Katowice.

Związek, który ma osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a jego samodzielność podlega ochronie sądowej.

O ustroju związku metropolitalnego stanowi jego statut, którego projekt i jego zmian podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Statut związku metropolitalnego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Ustawa reguluje także, w poszczególnych rozdziałach, następujące zagadnienia:

1) tryb tworzenia związku metropolitalnego, ustalania i zmiany jego obszaru i granic;

2) zakres działania związku metropolitalnego i jego zadania;

3) władze związku metropolitalnego;

4) mienie związku metropolitalnego;

5) finanse związku metropolitalnego;

6) dochody związku metropolitalnego.

Warto też dodać, że utraciła moc ustawa z 9.10.2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1890 ze zm.)