W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1622 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 10.9.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.

Zmiany wprowadzono do rozporządzenia Rady Ministrów z 8.8.2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1631), do którego m.in. dodano § 9a, zgodnie z którym do krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, zwanego Krajowym Planem, załącza się zatwierdzone plany zwalczania:

1) zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych opracowane przez podmioty zarządzające portem lub przystanią morską oraz podmioty prowadzące działalność i użytkujące nabrzeże w granicach portu morskiego lub przystani morskiej, których działalność może powodować zagrożenie zanieczyszczenia wód portowych;

2) rozlewów olejowych i likwidacji zagrożeń dla środowiska opracowane przez podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym, działania mające na celu zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na obszarach portowych podejmują kierownicy podmiotów prowadzących działalność i użytkujących nabrzeża w granicach portów morskich lub przystani morskich oraz podmioty zarządzające portem lub przystanią morską przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych, zgodnie z planami zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych. Przedtem podstawą tego typu działań był portowy plan ratowniczy.