Celem ustawy jest usprawnienie działań prowadzonych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym afrykańskiego pomoru świń.

Zmiany wprowadzone nowymi przepisami:

1. Większe uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej, m.in. do nakładania dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Powiatowi lekarze weterynarii będą mogli:

a) nakazać, w drodze decyzji, sanitarny ubój zwierząt, który będzie odbywał się za odszkodowaniem ze środków budżetu państwa;

b) nakładać na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich obowiązek:

odstrzału sanitarnego zwierząt wolno żyjących,

zgłaszania dostrzeżonych objawów chorób tych zwierząt,

dostarczania odstrzelonych zwierząt w określone miejsca,

c) a na zarządców dróg publicznych obowiązek wykładania mat dezynfekcyjnych.

2. Inspekcja Weterynaryjna będzie miała lepszą identyfikację osób (podmiotów) prowadzących handel trzodą chlewną, ponieważ ustawa:

a) zaostrza przepisy dotyczące rejestracji świń,

b) nakazuje obowiązek rejestracji zwierząt w ciągu 30 dni, a każde przemieszczanie (zmiana miejsca pobytu zwierzęcia) ma być zgłoszone w ciągu 7 dni, natomiast w okresie kiedy występuje choroba zakaźna i gospodarstwo znajduje się na terenie wyznaczonych stref, rolnik będzie miał obowiązek zgłaszania wszystkich przemieszczeń, sprzedaży, ubytków, w ciągu 24 godzin,

c) wprowadza znakowanie zwierząt numerami wszystkich kolejnych siedzib stad, w których przebywały.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ważne
W przypadku wydania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji nakazującej usunięcie uchybień w zakresie oznakowania zwierząt, jeżeli decyzja ta nie zostanie wykonana, powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, będzie mógł nakazać zabicie zwierzęcia bez odszkodowania i unieszkodliwienie zwłok na koszt jego posiadacza.