Zużyte opony jako odpady komunalne

Punktem wyjścia w ocenie podanego zapytania jest art. 6r ust. 3CzystGmU, w którym postanowiono, że rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w ramach odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Z kolei, z ust. 3a CzystGmU wynika, że w uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na kanwie wskazanych regulacji szczególnie warto odnotować stanowisko zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z 13.10.2021 r. (NR KN-I.4131.1.534.2021.10). W orzeczeniu tym organ nadzoru zakwestionował zapisy ograniczające odbiór zużytych opon przez gminę – do opon pochodzących z samochodów osobowych. Jednocześnie w uchwale wprowadzono limit oddawanych zużytych opon w liczbie 4 sztuk z jednego gospodarstwa domowego. 

W toku analizy prawnej wskazanych zapisów organ nadzoru wskazał m.in., że: W ocenie organu nadzoru przepisy te w zakresie zwrotu "od samochodów osobowych" stanowią niedozwoloną modyfikację przepisów rangi ustawowej, gdyż zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w treści art. 6r ust. 3 i ust. 3a w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, selektywnemu zbieraniu/odbieraniu podlegają "zużyte opony", a nie opony od określonych rodzajowo pojazdów. W dalszej części uzasadnienia organ nadzoru dodał, że: (…) możliwe jest zatem wprowadzenie ograniczenia wyłącznie ilościowego co do przyjmowania zużytych opon, bez wskazywania dodatkowych (np. rodzajowych kryteriów ograniczających przekazywanie tych odpadów w ramach pobranej opłaty. Zatem zdaniem organu nadzoru § 2 pkt 2 lit. m w zakresie zwrotu: "od samochodów osobowych" oraz § 3 pkt 2 w zakresie zwrotu: "od samochodów osobowych" uchwały zostały wydane z istotnym naruszeniem art. 6r ust. 3 i ust. 3a w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Podsumowując, wskazane rozstrzygnięcie organu nadzoru jest słuszne. Nie ma uzasadnionych podstaw, aby rada gminy modyfikowała ustawowe przesłanki w zakresie świadczenia usług dotyczących  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ustawa mówi ogólnie o zużytych oponach, a nie tylko oponach z samochodów osobowych. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności