Za 2020 r. obowiązuje nowy wzór PIT-40A/PIT-11A (wersja 20), który został dostosowany do art. 34 ust. 7 pkt 6 PDOFizU. Na podstawie tego przepisu ZUS nie ma obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku w przypadku podatników, u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok (powstała nadpłata), czyli nie wysyła PIT-40A. Takie osoby otrzymają PIT-11A z ZUS, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania podatkowego (np. Twój e-PIT). Za 2020 r. ZUS rozliczy za pomocą PIT-40A tylko podatników, u których wystąpi kwotą niedopłaty podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku)

Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36, jednak na Twój e-PIT powinien dokonać akceptacji rozliczenia. Jeśli tego nie zrobi automatyczna akceptacja złożenia zeznania nastąpi 30 kwietnia i dopiero od tej daty będzie liczone 45 dni, które ma organ podatkowy na zwrot nadpłaty.

Emeryci lub renciści, którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) mają taką możliwość. Jeśli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie muszą składać OPP. Urząd skarbowy zrobi to za nich za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Jeżeli natomiast chcą przekazać 1% podatku na rzecz innej niż w ubiegłym roku OPP, to powinni wypełnić druk PIT-OP i przekazać do swojego urzędu skarbowego (mogą to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej).

Ponadto, ZUS wyśle PIT-11 „Informację o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy” za 2020 r. do osób, które otrzymały:

  1. świadczenie należne po osobie zmarłej,
  2. alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, jeśli zasądzona (ustalona) kwota alimentów przewyższa 700 zł (PIT-11 nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego).