Zryczałtowany zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych asystentowi rodziny

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14.1.2010 r., 0114-KDIP3-2.4011.586.2019.1.JK3.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b PDOFizU, wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw. Zwolnienie to stosuje się do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika.

Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest obowiązek ponoszenia wspomnianych wyżej kosztów przez pracodawcę wynikający wprost z przepisów innych ustaw. Nie dotyczy to więc wszystkich pracowników wykorzystujących w jazdach lokalnych swój samochód do celów służbowych. Zwolnienie to dotyczy bowiem trzech grup pracowników, tj. listonoszy, leśników oraz pracowników socjalnych.

Jak wynika z art. 121 ust. 3c PomSpołU, pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go pracodawcy.

Na podstawie tego przepisu Dyrektor KIS stwierdził, że dotyczy on jedynie pracowników socjalnych, do których nie zalicza się asystenta rodziny, czy kierownika ośrodka pomocy społecznej. W konsekwencji kwoty ryczałtu wypłacane asystentowi rodziny i korownikowi ośrodka z tytułu wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych nie korzystają z powyższego zwolnienia od podatku dochodowego. Jest to więc przychód tych osób ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności