Jak wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) Konstytucja RP w art. 65 ust. 4 nakłada na ustawodawcę obowiązek określenia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przepis ten nie określa żadnych wskazówek co do sposobu ustalenia wynagrodzenia za pracę.

Do obliczenia wynagrodzenia przyjmuje się – na podstawie art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2008 – dalej: MinWynagrU) –przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń, określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem, że przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Powoduje to, że decydujące znaczenie ma łączne wynagrodzenie odpowiadające minimalnemu wynagrodzeniu (wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami).

Skargi do RPO

Do RPO napływa coraz więcej skarg, w których skarżący podkreślają, że jest wypłacane pracownikom wynagrodzenia gwarantowanego na poziomie minimalnym. W praktyce oznacza, że brak jest możliwości zróżnicowania wysokości wynagrodzenia w zależności od stażu pracy, co prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania i niedyskryminacji pracowników posiadających dłuższy staż pracy (ponad 5 lat) w stosunku do pracowników nowozatrudnionych.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że omawiana sytuacja powoduje też kolizję z konstrukcją wynagrodzenia jako ekwiwalentu za pracę wykonaną (art.13, art. 78 i art. 80 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. – dalej: KP) i traktowania wynagrodzenia jako świadczenia ustalonego przez strony w zależności od rodzaju wykonywanej pracy oraz kwalifikacji, a ponadto uwzględniającego ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 KP).

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zajęcie stanowiska w omawianej sprawie.