Porozumienie w sprawie Zamówień Rządowych jest międzynarodową umową plurilateralną, na mocy której strony tej umowy zobowiązały się do stosowania podstawowych reguł w dziedzinie zamówień publicznych, zapewniających przejrzystość, konkurencyjność i dobre zarządzanie. Jego zakresem objęte są zamówienia na towary, usługi i główne inwestycje budowlane w zakresie wskazywanym przez każde z państw członkowskich. Celem GPA jest zapewnienie możliwie szerokiego otwarcia rynków zamówień publicznych na międzynarodową konkurencję. Nowy tekst zapewnia wyższy poziom przejrzystości oraz równego traktowania w procedurach udzielania zamówień publicznych dla wykonawców, dostaw i usług pochodzących z terytoriów stron GPA. Zrewidowane Porozumienie usprawnia i unowocześnia tekst Porozumienia z 1994 r., np. przez uwzględnienie stosowanych w zamówieniach instrumentów elektronicznych. Nowe elementy zrewidowanego GPA przewidują w szczególności: ustanowienie bezpłatnej i scentralizowanej bazy danych zawierającej ogłoszenia o zamówieniach publicznych podmiotów szczebla centralnego oraz ustanowienie portalu elektronicznego wskazującego właściwe strony internetowe, na których można znaleźć informacje o zamówieniach innych zamawiających, umożliwienie stosowania aukcji elektronicznych, wyłączenie z możliwości ubiegania się o zamówienie podmiotów uznanych za winne przestępstw przekupstwa i korupcji, zapewnienie otwartości list stałych wykonawców, prowadzonych przez zamawiających objętych zobowiązaniami, przyjęcie bardziej przejrzystych reguł modyfikacji list podmiotów, których zamówienia zostały udostępnione, uproszczenie i uelastycznienie obowiązków statystycznych stron porozumienia, ułatwienie akcesji do Porozumienia państw rozwijających się oraz najmniej rozwiniętych poprzez ulepszenie środków przejściowych dla tych państw. Jednocześnie zwiększony został dostęp do międzynarodowych rynków zamówień publicznych o dodatkowe 80–100 mld dolarów rocznie dla przedsiębiorców stron Porozumienia, w tym dla przedsiębiorstw z UE wartość zwiększonego dostępu do międzynarodowych rynków zamówień publicznych szacuje się na kwotę ok. 30 mld euro. Zwiększony dostęp do międzynarodowych zamówień wynika z rozszerzenia zakresu obowiązywania GPA na podmioty zamawiające na szczeblu centralnym i poniżej szczebla centralnego dotychczas nim nieobjęte (ponad 200 dodatkowych ministerstw, agencji rządowych oraz innych podmiotów), jak i z rozszerzenia zakresu przedmiotowego udostępnianych zamówień. Zrewidowany tekst Porozumienia jest w znacznym stopniu wzorowany na unijnych dyrektywach w dziedzinie zamówień publicznych i zapewnia spójność między tymi dyrektywami oraz zobowiązaniami międzynarodowymi UE. Źródło: UZP