Projekt ustawy przewiduje, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym będą podlegały przedawnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe zobowiązania podatkowe niezabezpieczone. Celem zmiany jest dostosowanie OrdPU do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8.10.2013 r., sygn. SK 40/12, w którym Trybunał orzekł, że sprzeczny z Konstytucją jest art. 70 § 6 OrdPU, w brzmieniu obowiązującym od 1.1.1998 r. do 31.12.2002 r.

Ordynacja podatkowa (art. 70) przewiduje, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, w niektórych przypadkach dopuszcza zawieszenie lub przerwanie biegu terminu.
Zakwestionowany przez Trybunał art. 70 § 6 OrdPU przewidywał, że nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, jednak po upływie terminu przedawnienia zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu hipoteki. W związku z nowelizacją art. 70 OrdPU, kwestionowany przez Trybunał § 6 art. 70 OrdPU ma inną treść, natomiast norma w nim wcześniej zawarta została przeniesiona do § 8, który przewiduje obecnie, że nie ulegają także przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone zastawem skarbowym.

Zmiana w OrdPU przewiduje, że zobowiązanie podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym powstałe przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. przed 1.1.2015 r.) uległyby przedawnieniu nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy, licząc od 1.1.2015 r.
Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym powstałe przed 1.1.2015 r. mogłyby być do momentu przedawnienia nadal egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego.