Zmiany od 1.6.2022 r. w związku z odwołaniem stanu epidemii

1.Darowizny przekazywane na cele związane z Covid-19

Od czerwca br. nie ma już prawa do odliczenia od dochodu w PIT i CIT darowizn przekazywanych na cele związanych z COVID -19 na rzecz wybranych instytucji/ NGO -sów w wysokości 150 % lub 200 % kwoty darowizny (w zależności od terminu jej przekazania). Nie przysługuje również odliczanie darowizn rzeczowych w formie komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami w wysokości 150 % lub 200 % wartości darowizny (art. 52n i art. 52x ustawy o PIT oraz art. 38g i art. 38p ustawy o CIT).

2. Podatek od przychodów z budynków

Od czerwca br. właściciele nieruchomości komercyjnych o wartości co najmniej 10 mln zł, jeżeli są one wynajmowane, wydzierżawiane lub oddane do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze są zobowiązani rozliczać podatek od przychodów z budynków (art. 30g i art. 52pa ustawy o PIT oraz art. 24b i art. 38ha ustawy o CIT).

3. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Od czerwca br. nie ma już możliwości dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 52s ustawy o PIT oraz art. 38k ustawy o CIT).

4. Ulga IP Box dla podatników CIT

Od czerwca br. przy obliczaniu zaliczek na CIT nie ma prawo do stosowania 5 % CIT dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19. Zatem dla podatników CIT maj 2022 r. był ostatnim miesiącem, w którym mogli skorzystać z obniżonej stawki CIT. Preferencja ta została utrzymana dla podatników PIT za poszczególne miesiące do końca 2022 r. Przy czym podatnicy CIT będą mogli uwzględnić 5 % stawkę CIT w rozliczeniu (art. 52u ustawy o PIT oraz art. 38m ustawy o CIT).

Preferencje obowiązujące do końca 2022 r. w związku z odwołaniem stanu epidemii

1.Ulga na działalność badawczo – rozwojowa (B+R)

Z końcem 2022 roku nastąpi wygaśnięcie prawa do rozliczania kosztów kwalifikowanych na działalność B+R ponoszonych w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 (art. 52t ustawy o PIT oraz art. 38l ustawy o CIT); dotyczy to okresu od 2020 do końca 2022 roku. Podatnicy CIT mogą odliczać te wydatki również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub 1b ustawy o CIT, w trakcie roku podatkowego (innego niż rok podatkowy), który rozpoczął się po dniu 31.12.2019 r., nie później jednak niż w miesiącu, w którym odwołano stan epidemii (w przypadku rozliczania w ulgi w zaliczkach było to możliwe za maj br.).

2.Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Do końca 2022 r. podatnicy PIT/CIT nie muszą zwiększać podstawy opodatkowania w zaliczkach o wartość niezapłaconych zobowiązań i jednocześnie zaliczonych przez nich do kosztów podatkowych (art. 52q i art. 52w ustawy o PIT oraz art. 38i i art. 38o ustawy o CIT).

3. Limity zwolnień z PIT

Do końca roku obowiązują podwyższone limity zwolnień dochodu z PIT na podstawie zwolnień z art. 21 ust. 1 ustawy o PIT dla świadczeń wypłacanych z ZFŚS.

Preferencje obowiązujące w stanie zagrożenia epidemicznego

W stanie zagrożenia epidemicznego nadal obowiązuje:

1.Złagodzenie regulacji dotyczących certyfikatów rezydencji (art. 31ya specustawy COVID-19);

2. Zawieszenie terminów raportowania MDR schematów tzw. krajowych (zgodnie z art. 31y ust. 1 specustawy COVID-19).

3. Dłuższy (14-dniowy) termin do zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy (art. 15zzn specustawy COVID-19);

4. Wydłużony do 6 miesięcy termin na wydanie interpretacji podatkowych (art. 31g ust. 1 specustawy COVID-19);

5. Brak opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych (art. 15za specustawy COVID-19).