Zniesienie ograniczeń w funkcjonowaniu wybranych jednostek oświaty

Placówki, których dotyczy zniesienie ograniczeń w funkcjonowaniu

W rezultacie wejścia w życie rozporządzenia MEN z 29.4.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 780) doszło do istotnych zmian w brzmieniu § 2 OgrOśwR. W rezultacie z katalogu jednostek oświaty, których funkcjonowanie zostało ograniczone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wykreślone zostają, od 6.5.2020 r., publiczne i niepubliczne:

  1. przedszkola,
  2. inne formy wychowania przedszkolnego.

Ograniczenie w funkcjonowaniu nie będzie dotyczyło ponadto od tego dnia:

  1. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  2. przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Z katalogu placówek, których funkcjonowanie było ograniczone, wykreślono również, od 4.5.2020 r., poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Należy zaznaczyć jednak, że w dalszym ciągu m.in. przedszkola będą mogły ograniczyć czasowo prowadzenie zajęć - na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 BHPOśwR. W takiej sytuacji zastosowanie względem nich znajdzie § 4b OgrOśwR.

Dopuszczenie realizacji praktyk zawodowych

Zmianie uległo również brzmienie § 3 OgrOśwR. W rezultacie wprowadzony został pkt 2a, zgodnie z którym od dnia 4.5.2020 r. do dnia 24.5.2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkół policealnych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica. Tym samym obecnie, w przpyadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe - zawieszenie dotyczy stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a PrOśw, oraz zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę.

Realizowanie kształcenia praktycznego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Kolejna zmiana dotyczy § 3a OgrOśwR, w którym dodany został nowy ust. 4. Na jego podstawie, w okresie od dnia 4.5.2020 r. do dnia 24.5.2020 r. kształcenie praktyczne realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych może być realizowane w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza lub uczestnika - po uzyskaniu zgody jego rodzica.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla przedszkoli, które pozostały zamknięte po 6 maja

Warto zaznaczyć, że zmianie uległo brzmienie § 4b OgrOśwR, wskazującego na jakich zasadach funkcjonują jednostki systemu oświaty, które zdecycują się zawiesić prowadzenie zajęć na podstawie BHPOśwR. Oprócz § 3a i § 4a OgrOśwR, w ich przypadku zastosowanie znajdzie również § 4 OgrOśwR - zgodnie z którym czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty jest równoznaczne z zamknięciem przedszkola, szkoły lub placówki w rozumieniu odpowiednio art. 4 lub art. 4a KoronawirusU. Dzięki temu rodzice dzieci, którzy nie zdecydują się posłać ich do przedszkoli, jeżeli te zdecydują się na zawieszenie zajęć po 6 maja, będą mogli otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy (chociaż nie dłużej, niż do 24.5.2020 r.).

Wytyczne dla przedszkoli

W przypadku tych przedszkoli, które rozpoczną funkcjonowanie od 6.5.2020 r., istotne znaczenie będzie miał nowy § 4d OgrOśwR. Na jego podstawie do jednostek systemu oświaty, których funkcjonowanie nie jest czasowo ograniczone albo zawieszone, oraz w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 2a i § 3a ust. 4 OgrOśwR, stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - także wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Stosowne wytyczne zostały opublikowane 30.4.2020 r. (https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności