W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski ukazało się pod pozycją 1001 – obwieszczenie Ministra Finansów z 12.10.2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. Obwieszczenie to zostało wydane na mocy upoważnienia ustawowego z art. 12b PodLokU. Z porównania zapisów poprzedniego i nowego obwieszczenia wynika, że wystąpiły zmiany w minimalnych stawkach ww. podatku.

Warto wspomnieć, że obwieszczenia tego typu są wydawane rokrocznie. Mają ona kluczowe znaczenie dla gmin, które ustalają stawki podatku od środków transportowych. Wskazane obwieszczenie odnosi się zaś do pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, pkt 4 i pkt 6 PodLokU.

Kierując się ww. przepisami prawnymi, rady gminy podejmują stosowną uchwałę podatkową. Punktem wyjścia jest w tym zakresie art. 10 ust. 1 PodLokU, gdzie m.in. postanowiono, że rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć: (…).

Nadto, z kolejnych jednostek redakcyjnych ww. art. 10 wynika uprawnienie dla rady gminy, do różnicowania wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia – przy określaniu stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7.

Końcowo warto dodać, że wspomniane uchwały podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych podlegają weryfikacji przez organy nadzoru, czyli regionalne izby obrachunkowe. W tym zakresie na uwagę zasługuje przepis art. 11 ust. 1 pkt 5 RegIzbObrachU z którego wynika, że w zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy OrdPU. W tym kontekście należy dodać, że w sytuacji, gdy uchwała podatkowa zawierałaby stawki niższe od stawek podanych w obwieszczeniu, wówczas z pewnością skutkowałoby to interwencją ze strony regionalnej izby obrachunkowej.

Podsumowując, wejście w życie nowego obwieszczenia w sprawie stawek podatku od środków transportowych jest istotnym wiadomością, z punktu widzenia działalności legislacyjnej gmin w zakresie tego podatku. Gminy muszą uwzględnić wymogi z ww. obwieszczenia przy podejmowaniu uchwały podatkowej na 2023 r.