Zgodnie ze wskaźnikami, ogłoszonymi w Dzienniku Urzędu Ministra Finansów i Rozwoju 7.3.2017 r.:

1) średnia cena tony miedzi wyniosła 24 061 zł,

2) średnia cena kilograma srebra 2.328 zł,

3) średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego za luty 2017 r. wynosi 91 zł,

4) a średnia cena tony ropy naftowej za luty wynosi 1 600 zł.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin został wprowadzony w 2012 r. i początkowo dotyczył tylko miedzi oraz srebra. Ustawą z 25.7.2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1215) od 1.1.2016 r. objęte opodatkowaniem są także wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, ale podatek ten będzie pobierany dopiero od 1.1.2020 r. Na razie podmioty wydobywające te węglowodory mają spełniać określone obowiązki pomiarowe.

Jak oblicza się ceny miedzi, srebra, ropy naftowej i gazu ziemnego, niezbędne dla potrzeb poboru podatku? Stawki podatku są obliczane miesięcznie i bierze się pod uwagę ceny tych kruszców oraz kurs dolara. Cenę miedzi wylicza się na podstawie średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi na London Metal Exchange (LME), a cenę srebra wylicza się na podstawie średniej arytmetycznej dziennych notowań srebra na London Bullion Market Association (LBMA). Dla ustalenia kursu dolara bierze się średnią arytmetyczną średnich kursów dolara amerykańskiego do złotego ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski.

Jak się składa deklaracje podatkowe? Podatnik jest obowiązany, bez wezwania, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację podatkową (od 1.1.2016 r. składa się je wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Podatnik sam oblicza oraz wpłaca podatek na rachunek Izby Celnej w Krakowie za miesięczne okresy rozliczeniowe. Wpłaty należy dokonywać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.