Podział nieruchomości, na której miał zostać zrealizowany zamiar inwestycyjny niewątpliwie ma wpływ na określenie granic obszaru oddziaływania, ustalonych zgodnie z zasadą ustalania stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opierając się na podstawowym kryterium wyznaczania granic obszaru oddziaływania przedsięwzięcia, uwzględniającym przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu – po dokonanym podziale działki X – wyznaczony obszar oddziaływania przedsięwzięcia realizowanego na działce powstałej w wyniku podziału byłby mniejszy. Prawdopodobnie mniejsza byłaby też liczba stron postępowania. Dokonany podział nieruchomości, bez zmiany umiejscowienia planowanego przedsięwzięcia, nie pozbawił udziału w postępowaniu żadnej ze stron. Nie mógłby mieć również wpływu na ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Numeru działki nie należy traktować jako jedynego i wyłącznego wskazania miejsca realizacji przedsięwzięcia. Jeżeli faktyczne miejsce realizacji przedsięwzięcia nie zmieniło się to decyzja zachowuje aktualność i nie wymaga zmiany.

Przedstawiony w pytaniu problem, jak rozumiem, dotyczy ustalenia, czy dokonany podział nieruchomości, na której ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie ma wpływ na delimitację obszaru jego oddziaływania oraz na zachowanie aktualności wydanej decyzji i zawartych w niej postanowień. Z opisu sytuacji wnioskuję, że we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jako miejsce realizacji przedsięwzięcia wskazano część działki X. Wskutek podziału nieruchomości X przedsięwzięcie będzie realizowane w tym samym miejscu ale w wyodrębnionych ewidencyjnie granicach jednej z wydzielonych działek.

Zasady ustalania stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera art. 74 ust. 3a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.; dalej: ŚrodInfU). W przepisie tym określono sposób ustalania granic obszaru oddziaływania przedsięwzięcia w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar oddziaływania przedsięwzięcia rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Sam podział nieruchomości X na 4 działki, bez zmiany miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia, powodujący zmianę granic i wielkości działki wtórnej, na której zaplanowano przedsięwzięcie miałby wpływ na delimitację obszaru oddziaływania przedsięwzięcia wyznaczonego buforem 100 m od granic tego terenu. Obszar ten byłby mniejszy. Prawdopodobnie również liczba stron postępowania byłaby mniejsza. Z pewnością jednak wskutek podziału żadna ze stron nie byłaby pominięta w postępowaniu.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. a ŚrodInfU, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ określa rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia. Pojęcia miejsca realizacji przedsięwzięcia nie należy rozumieć tylko przez pryzmat numeru ewidencyjnego działki, który może ulec zmianie jak w analizowanym przypadku np. na skutek podziału nieruchomości.

Orzecznictwo

Opis miejsca realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. a ŚrodInfU w celu ustalenia jego środowiskowych uwarunkowań w decyzji należy rozumieć jako lokalizację przedsięwzięcia – czyli umiejscowienie przedsięwzięcia w przestrzeni. Słowo miejsce oznacza wolną przestrzeń, którą można zająć, zapełnić czymś (zob. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, tom drugi, Warszawa 1979, s. 157). Określenie miejsca realizacji przedsięwzięcia w decyzji środowiskowej powinno w sposób jasny i nie przeciążony szczegółami przedstawiać położenie przedsięwzięcia w przestrzeni oraz opisywać jego przestrzenny charakter i lokalizację. Opis miejsca realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi, lub ulicy powinien uwzględniać dodatkowo czynniki opisujące położenie przedsięwzięcia w układzie przestrzennym.

Zasadniczym celem określenia miejsca realizacji przedsięwzięcia w decyzji środowiskowej jest ocena możliwości jego realizacji z punktu widzenia wymagań prawa ochrony środowiska. Pojęcie „teren inwestycji” nie jest pojęciem tożsamym z pojęciem „miejsce realizacji przedsięwzięcia”, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. a ŚrodInfU. Dokonując wykładni tego przepisu nie można stwierdzić, że organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ma obowiązek w treści swojego orzeczenia wskazać konkretne numery działek ewidencyjnych, na których realizowane będzie w przyszłości przedsięwzięcie. Wydanie decyzji środowiskowej poprzedza uzyskanie decyzji realizacyjnej. Po wydaniu decyzji środowiskowej numery działek ewidencyjnych mogą się zmienić w wyniku przeprowadzenia nowego podziału geodezyjnego. Podział geodezyjny nieruchomości może prowadzić w konsekwencji do jej podziału prawnego (zbycia poszczególnych geodezyjnie wydzielonych części nieruchomości). Wystąpienie takiej sytuacji oznaczałoby, że dotychczasowe określenie miejsca realizacji przedsięwzięcia straciłoby aktualność.

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia dopuszczalne są zatem inne sposoby określenia miejsca realizacji przedsięwzięcia np. poprzez podanie miejscowości i nazwy ulicy. Określenie miejsca realizacji przedsięwzięcia powinno być na tyle szczegółowe, aby pozwalało na przeprowadzenie prawidłowej analizy przedsięwzięcia z punktu widzenia wymagań wynikających z treści art. 62 ŚrodInfU. Kwestie analizowane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie mogą jednak zamykać się w granicach działek ewidencyjnych. Określenie miejsca realizacji przedsięwzięcia w decyzji środowiskowej w sposób mało elastyczny nadmiernie zamknięty granicami działek ewidencyjnych bez uwzględnienia odpowiednich rezerw terenowych nie jest zgodne z celami ustawowymi instytucji prawnej ocen oddziaływania na środowisko oraz założeniami zasady kompleksowej ochrony środowiska wyrażonej w art. 5 PrOchrŚrod, według której ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów. Określenie miejsca realizacji przedsięwzięcia powinno pozwolić na ustalenie optymalnych uwarunkowań środowiskowych spośród przedstawionych wariantów realizacji przedsięwzięcia o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5 ŚrodInfU. Opis miejsca realizacji przedsięwzięcia powinien być przede wszystkim racjonalny z punktu widzenia możliwego zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zapewnienia przestrzegania wymagań ochrony środowiska. Z treści art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. a ŚrodInfU. nie wynika, aby ustawodawca określił sztywne ramy prawne opisu miejsca realizacji przedsięwzięcia, nie wskazał również obowiązkowych elementów takiego opisu.

Szczegółowość opisu miejsca realizacji przedsięwzięcia musi być także dostosowana do rodzaju i specyfiki przedsięwzięcia. Ustawodawca nie stworzył zatem sztywnego modelu prawnego określenia miejsca realizacji przedsięwzięcia w decyzji środowiskowej. Przepis art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. a ŚrodInfU nie wymaga, aby określając miejsce realizacji przedsięwzięcia w decyzji środowiskowej organ miał obowiązek wskazać numery wszystkich działek ewidencyjnych, na których planowane jest zrealizowanie przedsięwzięcia.

Należy pamiętać, że podstawowym celem tego przepisu jest to, aby w decyzji środowiskowej jednoznacznie określić położenie przedsięwzięcia. Zmiana numerów ewidencyjnych działek po wydaniu decyzji środowiskowej spowoduje, że nie będzie można jednoznacznie określić miejsca przedsięwzięcia. Ma to szczególne znaczenie przy planowaniu realizacji przedsięwzięcia położonego na dużej liczbie działek ewidencyjnych (wyr. WSA w Gdańsku z 6.4. 2020 r., II SA/Gd 131/20).