Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku otrzymało nazwę „Archiwum Państwowe w Malborku”. Organizację oraz szczegółowy zakres działania Archiwum Państwowego w Malborku określi statut nadany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

W konsekwencji zmiany dokonano też w rozporządzeniu MKiDN z 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1743). W załączniku nr 5 do tego rozporządzenia w lp. 4 kolumna druga otrzymuje brzmienie: „Archiwum Państwowe w Malborku”. Zmianę w tym zakresie, także od 1.1.2018 r., wprowadza rozporządzenie MKiDN z 10.10.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1973).