W Dz.Urz. „Monitor Polski” z 2021 r. pod poz. 3 opublikowano komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 22.12.2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zmiana Programu stosowana jest od 10.12.2020 r.

Treść zmienionego Programu zamieszczono w BIP na stronie podmiotowej Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod adresem: http://bip.mkidn.gov.pl, w zakładce „Legislacja”, w części „Programy wieloletnie”.