W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ukazała się w dniu 21.10.2022 r. ustawa z 15.9.2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2164).

We wspomnianej WspTelekomU wprowadzono m.in. art. 29p. Z jego treści wynika:

1. W gminie lub w powiecie może zostać wyznaczony Koordynator Szerokopasmowy.
2. Koordynator Szerokopasmowy reprezentuje gminę lub powiat w kwestiach związanych z telekomunikacją oraz z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych na terenie gminy lub powiatu, w szczególności:
1) zapewnia mieszkańcom gminy lub powiatu możliwość dokonania czynności, o których mowa w art. 29l ust. 4;
2) stanowi punkt kontaktowy dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających na terenie gminy lub powiatu sieci szerokopasmowe lub planujących budowę takich sieci;
3) podejmuje działania wspierające, informacyjne oraz promocyjne na rzecz prowadzonych bądź planowanych inwestycji telekomunikacyjnych na terenie gminy lub powiatu;
4) prowadzi działania związane z telekomunikacją na terenie gminy lub powiatu, w tym także działania koordynacyjne, informacyjne, edukacyjne i promocyjne związane z działalnością, o której mowa w art. 3 ust. 1, lub z działaniami, o których mowa w art. 15 ust. 1, o ile dana gmina lub powiat prowadzą taką działalność lub takie działania.

Ponadto, w ust. 3 postanowiono, że:
Minister właściwy do spraw informatyzacji może udzielić gminie lub powiatowi wsparcia z Funduszu na dofinansowanie lub finansowanie funkcjonowania Koordynatora Szerokopasmowego w gminie lub w powiecie, w tym realizację zadań, o których mowa w ust. 2

Wspomniane przepisy nawiązują do Funduszu Szerokopasmowego, który został przewidziany w art. 16a WspTelekomU.

Podsumowując, wejście w życie wskazanych przepisów umożliwi gminom i powiatom wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących telekomunikacji oraz rozwoju i utrzymania sieci szerokopasmowych. Istotne jest to, że gminy i powiaty będą mogły uzyskać wsparcie finansowe od ministra właściwego do spraw informatyzacji na dofinansowanie lub finansowanie funkcjonowania Koordynatora Szerokopasmowego w gminie lub powiecie.